Podpora při zpracování projektové žádosti

Ve spolupráci s koordinátorem projektu transformujeme původní vědecký záměr do podoby projektu. Vypracujeme model řízení vhodný pro daný projekt, který ve spolupráci s koordinátorem a partnery upravíme do finální podoby.

Poskytujeme také odbornou asistenci při přípravě kapitol zaměřených na implementační plán a relevanci aktivit projektu ve vztahu k prioritním cílům politik EU, případně vhodnost projektu vůči jasně definovaným horizontálním tématům jednotlivých finančních mechanismů.

Služby nabízené v rámci zpracování projektové žádosti zahrnují:

• Účast na koordinačních schůzkách klientů spojených s přípravou projektové žádosti a jejich administrativní a formální zajištění.
• Spolupráce na obsahové stránce klíčových textů projektové žádosti, formální úpravy textu a korektura jazykového zpracování v případě podání žádosti v jiném než českém jazyce.
• Komplexní dohled nad formální správností předkládané projektové žádosti dle kritérií zveřejněných mezinárodním zadavatelem.
• Zpracování analytických příloh projektové žádosti (např. studie proveditelnosti, analýza trhu, analýza přínosů a nákladů, finanční analýza a hodnocení ekonomické udržitelnosti).
• Podpora zajištění povinných příloh projektové žádosti a dohled nad jejich formálním zpracováním, včetně vypracování harmonogramu jejich zajištění.
• Příprava před-projektových smluv o partnerství a kompletace jejich finalizace dle připomínek partnerů a zástupců finančního mechanismu.
• Podání kompletního návrhu projektu prostřednictvím k tomu určených elektronických nástrojů a mechanismů řídícího orgánu příslušného programu.