Mgr. Karolína Řípová, Ph.D.

ředitelka a jednatelka společnosti

Karolína Řípová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul oboru Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě a návazně pak doktorský titul na Fakultě sociálních věd, kde se zaměřila na problematiku výzkumných a inovačních politik. Přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů se profesionálně zabývá déle než patnáct let. V rámci svého profesního působení získala zkušenosti jak v mezinárodních výzkumných organizacích v zahraničí (v rámci Bruselské kanceláře Helmholtzovy asociace německých výzkumných center), tak při podpoře přípravy projektových žádostí podávaných do dotačních programů mezinárodních i národních poskytovatelů dotací. Karolína se úspěšně etablovala v řadě mezinárodních projektů zaměřených na podporu inovací a dlouhodobě se profesně věnuje problematice etiky výzkumu, efektivitě komunikace výzkumných výsledků a strategickému rozhodování na úrovni veřejných politik.

Mgr. Markéta Šimková

konzultantka mezinárodních projektů

Markéta Šimková vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Evropská studia, obor zaměřující se na fungování Evropské unie, jejich institucí a jednotlivých politik. Během studia absolvovala studijní pobyt na School of Management na University of Bath ve Velké Británii a roční stáž ve Francii v neziskové organizaci ALDESS (Agence Locale de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire) zabývající se místním rozvojem. Má zkušenosti s administrací webů a rozjezdem informačního portálu věnujícímu se energetice a pořádání odborných konferencí v tomto oboru. V rámci společnosti se zabývá přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů financovaných z různých operačních programů Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP a Norska a evropských projektů.

Mgr. Lenka Medová, Ph.D.

konzultantka mezinárodních projektů

Lenka Medová vystudovala v magisterském stupni obor sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně zde obhájila i doktorský titul z oboru sociální geografie a regionálního rozvoje. Zabývala se zde výzkumnou činností v oblasti mezinárodní migrace a integrace migrantů, byla členkou prestižního výzkumného centra GEOMIGRACE. Je (spolu)autorkou odborných článků a monografií. Pracovní zkušenosti nasbírala také prací pro českou státní správu v zahraničí. Ve společnosti GRANT Garant se zabývá přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), Fondů EHP a Norska a EU programu Horizont Evropa. Rovněž se zaměřuje na realizaci komunikačních a diseminačních aktivit vědecko – výzkumných projektů.

Mgr. Olga Gonsiorová

senior specialistka mezinárodních projektů

Olga úspěšně dokončila magisterské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Absolvovala studijní pobyty na University of Warwick ve Velké Británii, Sapienza Università di Roma v Itálii a University of Melbourne v Austrálii, což jí poskytlo mezinárodní perspektivu a hlubší vhled do tematiky sociálních věd a politiky. Olga disponuje mnoholetými zkušenostmi v oblasti projektového řízení udržitelných a inovačních projektů. Specializuje se na projekty financované z evropských fondů a má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a realizací projektů s investičními komponenty. V rámci své kariéry vedla řadu úspěšných projektů, včetně operačního programu Praha - Pól růstu a inovačního projektu VISITIS. Ve společnosti GRANT Garant se Olga věnuje přípravě projektových žádostí, řízení a administraci projektů financovaných především z evropského programu EU Horizon Europe, společně s aktivitami zaměřenými na komunikaci a šíření výsledků vědecko-výzkumných projektů.

Bc. Monika Paterová

Týmová asistentka

Monika je absolventkou bakalářského studia Západočeské univerzity v Plzni na Filozofické fakultě a současně s působením na pozici asistentky kanceláře se věnuje studiu magisterského oboru Globální, migrační a rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V rámci předchozích pracovních pozic získala řadu zkušeností na pozicích v neziskovém sektoru, konkrétně v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, která se svou činností zaměřuje na poskytování bezplatného právnického poradenství cizincům, na integraci cizinců do majoritní společnosti či na získání mezinárodní ochrany a jiných možností pobytu v České republice. Také se úspěšně zapojila do fungování neziskové organizace Západočeské univerzity - Buddy System University of West Bohemia, která zahraničním studentům univerzity poskytuje pomoc s formálními záležitostmi jejich pobytu v České republice, a poskytuje podporu pro jejich  lepší adaptaci v novém univerzitním prostředí.

Radek Novotný, Ph.D.

specialista pro IT a digitální komunikaci

Radek Novotný vystudoval Drevárskou fakultu VŠLD vo Zvolene a následně vystudoval doktorské studium na TU vo Zvolene. Má zkušenosti s tvorbou a realizací projektů veřejné správy a samosprávy, občanské společnosti, zejména v oblasti rozvoje venkovské a zážitkové turistiky, vzdělávání (kulturní a historické dědictví, MAP-II) a místního rozvoje (projekty MAS). Působil ve více než 30 různých mezinárodních projektech v oblasti podpory inovací ze strany veřejného sektoru (regionálních inovačních agentur). V letech 2007–2016 byl za Radu vlády pro NNO členem Monitorovacího výboru OP VaVpI, zároveň byl i hodnotitelem projektů PO3, výzvy 1.3 OP VaVpI. Problematice dotací a grantů se věnuje od roku 1996. V současnosti se zaměřuje na možnosti zavádění 3D tisku do výuky na základních a středních školách.

Ing. Ivana Tolevská

specialistka oblasti personalistiky a HR managementu 

Ivana Tolevská vystudovala obor Evropské integrace na Slezské Univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Jako čerstvá absolventka se věnovala přípravě a realizaci dotačních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v soukromém sektoru i pedagogických pracovníků na školách. Ve své kariéře se poté orientovala na oblast personalistiky z pozice HR specialistky. V letech 2016–2019 úspěšně vystudovala advanced diploma v Human Resources Management na Australian Pacific College v Melbourne a zapojila se do několika start-up projektů pro mezinárodní studenty. V současné době působí na pozici HR Business Partner a Recruiting & Employer Branding. Pro společnost GRANT Garant pracuje jako externí specialista pro přípravu projektových žádostí.

Ing. Helena Veselá

specialistka pro strategické inovace a transfer technologií

Helena Veselá je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na strategické řízení a řízení inovací ve firmách. V rámci svého profesního působení se aktivně podílela na transferu technologií v rámci kanceláře Vysoké školy báňské, a poté odešla na obdobnou pozici do Centre national de la recherche scientifique ve Francii, kde působila na pozici specialisty transferu technologií přes 8 let a úspěšně dovedla do tržní fáze více než 20 inovací, které vznikly v rámci centra. Kromě extenzivní zkušenosti s přípravou grantových a patentových žádostí má Helena navíc řadu zkušeností s řízením a reportingem mezinárodních výzkumných projektů. Helena pracuje pro společnost jako externí spolupracovnice a zaměřuje se primárně na konzultace projektových žádostí inovačních záměrů, na projekty spojené se společenskou odpovědností výzkumu a vývoje, a v neposlední řadě také na investiční projekty spojené s budováním výzkumné infrastruktury.

Ing. Jiří Fiala

specialista pro energetickou efektivitu a udržitelný rozvoj

Jiří Fiala vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Vysoké učení technické v Brně, dlouhodobě se profesně věnuje problematice energetické efektivity, energetického managementu a s ním spojenými otázkámi životního prostředí z pohledu globální ekonomiky. Jiří dlouhodobě působí na pomezí akademického a soukromého sektoru, přičemž řadu profesních zkušeností získal na prestižních zahraničních pracovištích, jakou jsou Technical Research Centre of Finland nebo Foschung-Zentrum Juellich. Jiří pravidelně publikuje v odborných národních i mezinárodních impaktovaných časopisech. V rámci společnosti GRANT Garant s.r.o. působí jako externí specialista pro výzkumné a koordinační projekty zaměřené na životní prostředí a energetiku. Kromě vysokoškolského titulu je Jiří držitelem celé řady odborných ocenění a profesních certifikací (např. certifikace PRINCE, oprávnění pro zpracování energetických auditů, a v současnosti dokončuje studium MBA programu).

Ing. Petr Vlasák, Ph.D.

specialista pro udržitelný rozvoj měst a e-mobilitu

Petr Vlasák je absolventem ČVUT v Praze s navazujícím doktorským studiem na University of Heidelberg, na které získal svůj doktorský titul. Profesně se zaměřuje zejména na oblast udržitelné architektury a urbanistické plánování (kromě jiných profesních certifikací je držitelem certifikátu SBTool). Díky jeho zahraničnímu angažmá vnáší do přípravy projektů mezinárodní perspektivu a s ohledem na své mezinárodní kontakty je také klientům společnosti obvykle schopen doporučit ty nejlepší zahraniční partnery pro vznikající konsorcia. Kromě své akademické kariéry je Petr úspěšným zakladatelem technologického start-upu, jehož patentované know-how převzala nadnárodní korporace Algilent Technologies, která jej dále komerčně využívá. V rámci společnosti GRANT Garant s.r.o. působí jako externí specialista pro výzkumné a koordinační projekty zaměřené na architekturu, udržitelný rozvoj měst a sídelních oblastí.

Mgr. Eva Peterková

specialistka pro téma péče o zdraví a biotechnologií

Eva Peterková absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením na biotechnologie využitelné v oblasti péče o pacienty trpící nádorovými onemocněními. Její studentské práce získaly řadu ocenění, což Evu motivovalo k odchodu do zahraničí – konkrétně do European Molecular Biology Laboratory, kde v současnosti působí na pozici doktorského studenta. Již v rámci svého magisterského studia se Eva podílela na komercializaci nového diagnostického postupu v rámci její laboratoře, přičemž výsledný diagnostický produkt se stal úspěšnou součástí prodejního portfolia společnosti Bio-Rad. S ohledem na její praktickou zkušenost s komercializací pak Eva klientům společnosti poskytuje konzultace v oblasti transferu technologií a strategického managementu inovací v oblasti biotechnologií. V rámci společnosti Eva působí na pozici externího klientského poradce s dominantním zaměřením na biotechnologie a technologie pro zdraví obecně.