Mgr. Karolína Řípová, Ph.D.

ředitelka a jednatelka společnosti

Karolína Řípová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul oboru Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě a návazně pak doktorský titul na Fakultě sociálních věd, kde se zaměřila na problematiku výzkumných a inovačních politik. Přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů se profesionálně zabývá déle než patnáct let. V rámci svého profesního působení získala zkušenosti jak v mezinárodních výzkumných organizacích v zahraničí (v rámci Bruselské kanceláře Helmholtzovy asociace německých výzkumných center), tak při podpoře přípravy projektových žádostí podávaných do dotačních programů mezinárodních i národních poskytovatelů dotací. Karolína se úspěšně etablovala v řadě mezinárodních projektů zaměřených na podporu inovací a dlouhodobě se profesně věnuje problematice etiky výzkumu, efektivitě komunikace výzkumných výsledků a strategickému rozhodování na úrovni veřejných politik.

Mgr. Markéta Šimková

konzultantka mezinárodních projektů

Markéta Šimková vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Evropská studia, obor zaměřující se na fungování Evropské unie, jejich institucí a jednotlivých politik. Během studia absolvovala studijní pobyt na School of Management na University of Bath ve Velké Británii a roční stáž ve Francii v neziskové organizaci ALDESS (Agence Locale de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire) zabývající se místním rozvojem. Má zkušenosti s administrací webů a rozjezdem informačního portálu věnujícímu se energetice a pořádání odborných konferencí v tomto oboru. V rámci společnosti se zabývá přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů financovaných z různých operačních programů Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP a Norska a evropských projektů.

Mgr. Lenka Medová, Ph.D.

konzultantka mezinárodních projektů

Lenka Medová vystudovala v magisterském stupni obor sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a následně zde obhájila i doktorský titul z oboru sociální geografie a regionálního rozvoje. Již během pregraduálního studia se na své alma mater zabývala výzkumnou činností v oblasti mezinárodní migrace a integrace migrantů, později se aktivně zapojila do výzkumu v rámci prestižního výzkumného centra GEOMIGRACE. Byla aktivně zapojena do mezinárodních výzkumných projektů financovaných EU a podílela se i na jejich administraci. Získala zde cenné zkušenosti v prezentační činnosti, rovněž je (spolu)autorkou odborných článků a monografií. Pracovní zkušenosti nasbírala také prací pro českou státní správu v zahraničí. Ve společnosti GRANT Garant se zabývá administrací projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). 

Bc. Diana Šulková

asistentka

Diana Šulková má zkušenosti s vedením provozní agendy kanceláře z řady českých i mezinárodních společností, kde dříve působila na obdobných pozicích při svém studiu. V rámci společnosti zajišťuje plynulý provozní chod kanceláře a monitoring novinek ve VaVaI, včetně jejich zveřejnění online. Své předchozí zkušenosti s korekturou odborných textů pro časopis vydávaný Univerzitou Karlovou pak také využívá pro přípravu pravidelného dotačního newsletteru, vydávaného pro firemní klienty. V současné době je studentkou magisterského studia Filozofické fakulty Univerzity karlovy.

Radek Novotný, Ph.D.

specialista pro IT a digitální komunikaci

Radek Novotný vystudoval Drevárskou fakultu VŠLD vo Zvolene a následně vystudoval doktorské studium na TU vo Zvolene. Má zkušenosti s tvorbou a realizací projektů veřejné správy a samosprávy, občanské společnosti, zejména v oblasti rozvoje venkovské a zážitkové turistiky, vzdělávání (kulturní a historické dědictví, MAP-II) a místního rozvoje (projekty MAS). Působil ve více než 30 různých mezinárodních projektech v oblasti podpory inovací ze strany veřejného sektoru (regionálních inovačních agentur). V letech 2007–2016 byl za Radu vlády pro NNO členem Monitorovacího výboru OP VaVpI, zároveň byl i hodnotitelem projektů PO3, výzvy 1.3 OP VaVpI. Problematice dotací a grantů se věnuje od roku 1996. V současnosti se zaměřuje na možnosti zavádění 3D tisku do výuky na základních a středních školách.

Ing. Ivana Tolevská

specialistka oblasti personalistiky a HR managementu 

Ivana Tolevská vystudovala obor Evropské integrace na Slezské Univerzitě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Jako čerstvá absolventka se věnovala přípravě a realizaci dotačních projektů financovaných z Evropského sociálního fondu zaměřených na vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v soukromém sektoru i pedagogických pracovníků na školách. Ve své kariéře se poté orientovala na oblast personalistiky z pozice HR specialistky. V letech 2016–2019 úspěšně vystudovala advanced diploma v Human Resources Management na Australian Pacific College v Melbourne a zapojila se do několika start-up projektů pro mezinárodní studenty. V současné době působí na pozici HR Business Partner a Recruiting & Employer Branding. Pro společnost GRANT Garant pracuje jako externí specialista pro přípravu projektových žádostí.

Ing. Helena Veselá

specialistka pro strategické inovace a transfer technologií

Helena Veselá je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze se zaměřením na strategické řízení a řízení inovací ve firmách. V rámci svého profesního působení se aktivně podílela na transferu technologií v rámci kanceláře Vysoké školy báňské, a poté odešla na obdobnou pozici do Centre national de la recherche scientifique ve Francii, kde působila na pozici specialisty transferu technologií přes 8 let a úspěšně dovedla do tržní fáze více než 20 inovací, které vznikly v rámci centra. Kromě extenzivní zkušenosti s přípravou grantových a patentových žádostí má Helena navíc řadu zkušeností s řízením a reportingem mezinárodních výzkumných projektů. Helena pracuje pro společnost jako externí spolupracovnice a zaměřuje se primárně na konzultace projektových žádostí inovačních záměrů, na projekty spojené se společenskou odpovědností výzkumu a vývoje, a v neposlední řadě také na investiční projekty spojené s budováním výzkumné infrastruktury.

Ing. Jiří Fiala

specialista pro energetickou efektivitu a udržitelný rozvoj

Jiří Fiala vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Vysoké učení technické v Brně, dlouhodobě se profesně věnuje problematice energetické efektivity, energetického managementu a s ním spojenými otázkámi životního prostředí z pohledu globální ekonomiky. Jiří dlouhodobě působí na pomezí akademického a soukromého sektoru, přičemž řadu profesních zkušeností získal na prestižních zahraničních pracovištích, jakou jsou Technical Research Centre of Finland nebo Foschung-Zentrum Juellich. Jiří pravidelně publikuje v odborných národních i mezinárodních impaktovaných časopisech. V rámci společnosti GRANT Garant s.r.o. působí jako externí specialista pro výzkumné a koordinační projekty zaměřené na životní prostředí a energetiku. Kromě vysokoškolského titulu je Jiří držitelem celé řady odborných ocenění a profesních certifikací (např. certifikace PRINCE, oprávnění pro zpracování energetických auditů, a v současnosti dokončuje studium MBA programu).

Ing. Petr Vlasák, Ph.D.

specialista pro udržitelný rozvoj měst a e-mobilitu

Petr Vlasák je absolventem ČVUT v Praze s navazujícím doktorským studiem na University of Heidelberg, na které získal svůj doktorský titul. Profesně se zaměřuje zejména na oblast udržitelné architektury a urbanistické plánování (kromě jiných profesních certifikací je držitelem certifikátu SBTool). Díky jeho zahraničnímu angažmá vnáší do přípravy projektů mezinárodní perspektivu a s ohledem na své mezinárodní kontakty je také klientům společnosti obvykle schopen doporučit ty nejlepší zahraniční partnery pro vznikající konsorcia. Kromě své akademické kariéry je Petr úspěšným zakladatelem technologického start-upu, jehož patentované know-how převzala nadnárodní korporace Algilent Technologies, která jej dále komerčně využívá. V rámci společnosti GRANT Garant s.r.o. působí jako externí specialista pro výzkumné a koordinační projekty zaměřené na architekturu, udržitelný rozvoj měst a sídelních oblastí.

Mgr. Eva Peterková

specialistka pro téma péče o zdraví a biotechnologií

Eva Peterková absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy se zaměřením na biotechnologie využitelné v oblasti péče o pacienty trpící nádorovými onemocněními. Její studentské práce získaly řadu ocenění, což Evu motivovalo k odchodu do zahraničí – konkrétně do European Molecular Biology Laboratory, kde v současnosti působí na pozici doktorského studenta. Již v rámci svého magisterského studia se Eva podílela na komercializaci nového diagnostického postupu v rámci její laboratoře, přičemž výsledný diagnostický produkt se stal úspěšnou součástí prodejního portfolia společnosti Bio-Rad. S ohledem na její praktickou zkušenost s komercializací pak Eva klientům společnosti poskytuje konzultace v oblasti transferu technologií a strategického managementu inovací v oblasti biotechnologií. V rámci společnosti Eva působí na pozici externího klientského poradce s dominantním zaměřením na biotechnologie a technologie pro zdraví obecně.