Karolína Řípová, Ph.D.

 ředitelka a jednatelka společnosti

Karolína Řípová je absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul oboru Molekulární biologie na Přírodovědecké fakultě a návazně pak doktorský titul na Fakultě sociálních věd, kde se zaměřila na problematiku výzkumných a inovačních politik. Přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů se profesionálně zabývá déle než patnáct let. V rámci svého profesního působení získala zkušenosti jak v mezinárodních výzkumných organizacích v zahraničí (v rámci Bruselské kanceláře Helmholtzovy asociace německých výzkumných center), tak při podpoře přípravy projektových žádostí podávaných do dotačních programů mezinárodních i národních poskytovatelů dotací. Karolína se úspěšně etablovala v řadě mezinárodních projektů zaměřených na podporu inovací a dlouhodobě se profesně věnuje problematice etiky výzkumu, efektivitě komunikace výzkumných výsledků, strategickému rozhodování na úrovni veřejných politik.

Mgr. Jana Nováková

 projektová konzultantka

Jana Nováková je absolventkou Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde získala magisterský titul v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. V průběhu studia dobrovolnicky působila v neziskovém sektoru, kde se věnovala práci se zdravotně postiženými dětmi. Po absolvování vysoké školy pracovala v soukromé i státní sféře, kde se věnovala přípravě projektových žádostí, administraci a realizaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu, zaměřených na zvyšování zaměstnatelnosti skupin ohrožených na trhu práce. Ve společnosti GRANT Garant s. r. o. se věnuje přípravě projektových žádostí projektů financovaných z různých operačních programů Strukturálních fondů.

Mgr. Amy Hetletvedt

konzultantka mezinárodních projektů

Amy Hetletvedt získala vysokoškolské vzdělání v USA, kde získala magisterský titul v oboru Architektura. Její profesní kariéra se zaměřila na ochranu kulturního dědictví, komunitní architekturu a plánování i na globální praktické otázky. V rámci svého profesního i dobrovolného působení pracovala mimo jiné jako komisařka pro uchování kulturního dědictví Detroitu a jako editorka pro nizozemskou platformu Architecture in Development. Amy byla v průběhu své kariéry zapojena do vzdělávání v oboru architektura na třech různých kontinentech a její publikace se objevily řadě odborných časopisů (např. Slate, ArchDaily), obchodních publikacích i akademických periodikách. Její mezinárodní perspektiva, zkušenosti s plánováním a realizací projektů, stejně jako editorské zkušenosti, jsou významným přínosem jak pro formulaci projektových záměrů klientů společnosti GRANT Garant s.r.o., tak pro jejich kvalitní jazykovou editaci.

Mgr. Jarmila Přibylová

týmová a projektová asistentka 

Jarmila Přibylová je absolventkou Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Ruská a východoevropská studia. Před studiem i po něm pracovala na několika asistentských pozicích ve státní i soukromé sféře. Po absolvování VŠ působila v neziskové sféře, kde se věnovala administraci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, zaměřeného na rozvoj sociálního podnikání v ČR a začleňování sociálně vyloučených osob na trh práce. Ve společnosti GRANT Garant s.r.o. se věnuje administrativě a projektové podpoře konzultantů.

Ing. Helena Veselá

externí specialistka pro strategické inovace a transfer technologií

Helena Veselá je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze, se zaměřením na strategické řízení a řízení inovací ve firmách. V rámci svého profesního působení se aktivně podílela na transferu technologií v rámci kanceláře Vysoké školy báňské, a poté odešla na obdobnou pozici do Centre national de la recherche scientifique ve Francii, kde působila na pozici specialisty transferu technologií přes 8 let a úspěšně dovedla do tržní fáze více než 20 inovací, které vznikly v rámci centra. Kromě extenzivní zkušenosti s přípravou grantových a patentových žádostí má Helena navíc řadu zkušeností s řízením a reportingem mezinárodních výzkumných projektů. Helena pracuje pro společnost jako externí spolupracovnice a zaměřuje se primárně na konzultace projektových žádostí inovačních záměrů, na projekty spojené se společenskou odpovědností výzkumu a vývoje, a v neposlední řadě také na investiční projekty spojené s budováním výzkumné infrastruktury.

Ing. Jiří Fiala

externí specialista pro energetickou efektivitu a udržitelný rozvoj

Jiří Fiala vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Vysoké učení technické v Brně, dlouhodobě se profesně věnuje problematice energetické efektivity, energetického managementu a s tím spojeným otázkám životního prostředí z pohledu globální ekonomiky. Jiří dlouhodobě působí na pomezí akademického a soukromého sektoru, přičemž řadu profesních zkušeností získal na prestižních zahraničních pracovištích, jakou jsou Technical Research Centre of Finland nebo Foschung-Zentrum Juellich. Jiří pravidelně publikuje v odborných národních i mezinárodních impaktovaných časopisech. V rámci společnosti GRANT Garant s.r.o. působí jako externí specialista pro výzkumné a koordinační projekty zaměřené na životní prostředí a energetiku. Kromě vysokoškolského titulu je Jiří držitelem celé řady odborných ocenění a profesních certifikací (např. certifikace PRINCE, oprávnění pro zpracování energetických auditů, a v současnosti dokončuje studium MBA programu).

Ing. Petr Vlasák, Ph.D.

externí specialista pro udržitelný rozvoj měst a e-mobilitu

Petr Vlasák je absolventem ČVUT v Praze s navazujícím doktorským studiem na University of Heidelberg, na které získal svůj doktorský titul. Profesně se zaměřuje zejména na oblast udržitelné architektury a urbanistické plánování (kromě jiných profesních certifikací je držitelem certifikátu SBTool). Díky jeho zahraničnímu angažmá vnáší do přípravy projektů mezinárodní perspektivu a s ohledem na své mezinárodní kontakty je také klientům společnosti obvykle schopen doporučit ty nejlepší zahraniční partnery pro vznikající konsorcia. Kromě své akademické kariéry je Petr úspěšným zakladatelem technologického startupu, jehož patentované know-how převzala nadnárodní korporace Algilent Technologies, která jej dále komerčně využívá. V rámci společnosti GRANT Garant s.r.o. působí jako externí specialista pro výzkumné a koordinační projekty zaměřené na architekturu, udržitelný rozvoj měst a sídelních oblastí.

Mgr. Eva Peterková

externí specialistka pro téma péče o zdraví a biotechnologií

Eva Peterková absolvovala Přírodovědeckou fakultu, Univerzity Karlovy se zaměřením na biotechnologie využitelné v oblasti péče o pacienty trpící nádorovými onemocněními. Její studentské práce získaly řadu ocenění, což Evu motivovalo k odchodu do zahraničí – konkrétně do European Molecular Biology Laboratory, kde v současnosti působí na pozici doktorského studenta. Již v rámci svého magisterského studia se Eva podílela na komercializaci nového diagnostického postupu v rámci její laboratoře, přičemž výsledný diagnostický produkt se stal úspěšnou součástí prodejního portfolia společnosti Bio-Rad. S ohledem na její praktickou zkušenost s komercializací pak Eva klientům společnosti poskytuje konzultace v oblasti transferu technologií a strategického managementu inovací v oblasti biotechnologií. V rámci společnosti Eva působí na pozici externího klientského poradce, s dominantním zaměřením na biotechnologie a technologie pro zdraví obecně.

Mgr. Markéta Novotná

konzultantka mezinárodních projektů

Markéta Novotná vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor Evropská studia, obor zaměřující se na fungování Evropské unie, jejích institucí a jednotlivých politik. Během studia absolvovala studijní pobyt na School of Management na University of Bath ve Velké Británii a roční stáž ve Francii v neziskové organizaci ALDESS (Agence Locale de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire) zabývající se místním rozvojem. V rámci společnosti se zabývá přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů financovaných z různých operačních programů Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP a Norska a evropských projektů.