Ostatní služby

Kromě přímé podpory projektového řízení nabízíme našim klientům i celou řadu komplementárních služeb věcně souvisejících s realizací projektu. Jedná se o činnosti a služby nevýzkumného charakteru.

Ty jsou obvykle vyžadovány zejména mezinárodními poskytovateli, zaměřené na šíření dobré administrativní praxe, komunikaci a diseminaci výsledků výzkumu a v neposlední řadě i školení tzv. měkkých dovedností výzkumníků a zaměstnanců VaV pro úspěšnou přípravu, administraci a koordinaci mezinárodních projektů.

Spektrum těchto činností vždy přizpůsobujeme na míru potřebám konkrétního projektu a klienta, dále proto uvádíme pouze orientační výčet:

  • Zpracování podkladů pro výběrová řízení a veřejné zakázky realizované v rámci a nad rámec požadavků zákona o veřejných zakázkách. Zajištění kompletní dokumentace k výběrovému řízení a procesní dohled nad formální správností realizace výběrového procesu.
  • Návrh textu Konsorciální smlouvy a moderování diskuze k jejímu obsahu až do jejího úspěšného podpisu všemi zúčastněnými stranami. Analýza dalších právních dokumentů souvisejících s realizací projektu.
  • Příprava plánu publicity a realizace jeho opatření v návaznosti na ostatní aktivity projektu - návrh a zajištění funkční webové stránky projektu, zpracování propagačních a informačních materiálů a technicko-organizační zajištění propagačních akcí a odborných seminářů pořádaných v rámci realizace projektu.
  • Zpracování plánu diseminace a dalšího využití výsledků projektu, technologický marketing a příprava strategií pro ochranu technologického know-how, a to včetně přímé podpory klienta při uskutečnění navržené strategie a návazném transferu technologie do praxe.
  • Zajištění odborných školení tzv. měkkých dovedností výzkumných pracovníků (vědecké psaní, prezentace odborných výsledků, řízení výzkumných projektů, interkulturní komunikace, řízení mezinárodních výzkumných projektů, příprava mezinárodního konkurenceschopného projektového záměru) a kompetencí administrativních zaměstnanců našich klientů (finanční řízení projektů financovaných EU, reporting a finanční kontrola projektů EU, pravidla pro výběr dodavatele nad rámec ZVZ, monitoring projektů a podávání zpráv poskytovateli, osobní náklady v projektech atp.)
  • Zpracování analytických studií v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, příprava veřejně politických dokumentů zaměřených na politiky výzkumu a vývoje v ČR, podpora zpracování pozičních dokumentů a příprava lobbistických strategií pro organizace výzkumu a vývoje