Partnerské projekty

Pressurized Efficient Alkaline Electrolyser (PEACE)

Projekt PEACE (číslo grantové dohody: 101101343) by měl přispět ke snížení nákladů na výrobu vodíku. Jeho cílem je demonstrace inovativního řešení v oblasti produkce vodíku skrze vysokotlakou alkalickou elektrolýzu (AEL), která vykazuje nízké investiční náklady. Použití AEL tak snižuje produkční cenu vodíku. PEACE pracuje na zvyšování účinnosti elektrolyzéru a maximálních proudových hustot, stejně jako na lepší integraci produkce vodíku s jeho následným využitím. PEACE vyvine elektrolyzér (>50 kW) schopný pracovat při tlaku až 90 bar, díky nové koncepci dvoufázového tlakování. Díky PEACE technologii bude k dispozici systém AEL, který při zapojení obnovitelných zdrojů do produkčního cyklu povede k významnému snížení nákladů na výrobu zeleného vodíku. Projekt realizuje také analýzu životního cyklu (LCA) za účelem kvantifikace environmentálních dopadů inovativní technologie. Rovněž se zaměří se na integraci AEL produkce vodíku do jejího následného využití v chemickém průmyslu za účelem brzké komercializace systému. 

Projekt je financován Clean Hydrogen Partnership v rámci programu Horizont Evropa. PEACE je realizován konsorciem vědecko-výzkumných institucí (pod vedením německého Centra pro letectví a vesmír - DLR), menších průmyslových dodavatelů a jedné z největších světových firem na výrobu a zpracování vodíku. Společnost Grant Garant, je součástí konsorcia a má na starosti komunikační a diseminační aktivity projektu.

 

Nautilus logoNautical Integrated Hybrid Energy System for Long-haul Cruise Ships (NAUTILUS)
Projekt  NAUTILUS (číslo grantové dohody: 861647) je zaměřen na vývoj, posouzení a testování vysoce efektivního a dynamického integrovaného námořního energetického systému, poháněného zkapalněným zemním plynem (LNG) pro zaoceánské výletní lodě. Tento energetický systém je zodpovědný za porytí všech energetických a tepelných potřeb plavidla. Hybridní systém sestávající z palivových článků s tuhými oxidy a baterie lze kombinovat se stávajícími spalovacími motory, které budou postupně nahrazeny tímto hybridním systémem. V rámci projektu je vyvíjen prototyp a digitální demonstrátor plně integrovatelného energetického systému ve velikosti 5-60 MW pro dva typy zaoceánských lodí (pro 1000 a více jak 5000 pasažérů). Vlastní návrh včetně jeho funkčního designu budou společně s prototypem posuzovány a testovány z hlediska souladu s námořními bezpečnostními předpisy a cíli mezinárodní námořní organizace (IMO) do roku 2030.

Konsorcium projektu NAUTILUS sestává z klíčových zástupců v námořní osobní dopravě, včetně provozovatelů lodí, stavitelů lodí, technologů zodpovědných za vývoj námořních motorů a námořní regulační společnosti, a dalších technologických partnerů a univerzit z celé Evropy. Více informací: Nautilus.

 

STI International Cooperation Network for Central Asian Countries (IncoNet CA)
Projekt je zaměřen na podporu politického biregionálního dialogu zemí Střední Asie a členských států Evropské unie v oblasti vědy, inovací a technologií. Významně klade důraz na společenské výzvy, které byly identifikovány jako společný zájem obou regionů, tedy především změna klimatu, energetika a zdraví. V rámci projektu jsou implementovány zásadní pilotní aktivity určené k posílení koordinace a dopadu jednotlivých individuálních akcí. Co se týče politického dialogu, projekt poskytuje analytickou evidenci a monitoring k usnadnění rozhovorů a nastavení společného programu, konkrétně jsou například navazovány vazby s technologickými platformami EU, které umožňují vzájemné učení a výměnu osvědčených postupů pro posílení veřejného a soukromého partnerství mezi oběma regiony.


Projekt staví na zkušenostech z předchozích projektů (IncoNet EECA and IncoNet CA/SC), zaměřených na region Střední Asie a rozvíjí synergie s nadcházejícími projekty zaměřenými na země východního partnerství. Více informací: Inconet CA.
Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries (EECAlink)
Projekt EECAlink (číslo: 223358), financovaný v rámci specifického programu Spolupráce v 7. RP, se zaměřuje na budování kapacit pro zapojení do mezinárodních konsorcií financovaných ze zdrojů 7. rámcového programu v prostoru východní Evropy a bývalých republik Sovětského svazu a zejména pak na vytváření příležitostí pro spolupráci tematicky orientovaných výzkumných pracovišť s prokazatelným potenciálem pro evropský výzkum.

Projekt sdružuje sedmnáct partnerů z více než deseti různých zemí. Naše společnost byla jako jeden z projektových partnerů zodpovědná za administraci a technicko-organizační podporu koordinujícího pracoviště, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Realizace projektu byla naplánovaná na roky 2009–2011.
Support of dissemination and exploitation of results obtained in research projects realized with the participation of the SME sector (USEandDIFFUSE) 
Projekt USEandDIFFUSE (GA 216741) se zaměřuje na analýzu a podporu účasti malých a středních podniků v inovačních projektech 7. RP. Tento projekt byl podpořen v rámci první výzvy specifického programu Kapacity, v tematické prioritní ose zaměřené na podporu malých a středních podniků. Naše společnost je zde zapojena jako projektový partner zodpovědný za analýzu inovačního prostředí v České republice a na Slovensku a také za přímou podporu koordinujícího pracoviště (Technická univerzita v Krakově). Projekt je realizován v letech 2008–2011.

"Strategic Guide to Successful Use and Dissemination of the Results of Research and Development Projects" ke stažení: Strategický průvodce - Use&Diffuse.

 

Související obrázekFP7 Coach: Vehicle to success
V rámci neformální evropské sítě komerčních konzultantů pro 7. RP se podílíme na průběžné editaci on-line dostupného manuálu zaměřeného na přípravu a efektivní řízení projektů VaV financovaných z těchto evropských zdrojů. Ediční rada této publikace je tvořena regionálními konzultantskými společnostmi pro 7. RP působícími na komerční bázi.