MŠMT předalo vládě ČR výstupy hodnocení velkých výzkumných infrastruktur

Výstupy Mezinárodního hodnocení VVI ČR za rok 2017

MŠMT předalo české vládě souhrn výstupů z mezinárodního hodnocení výzkumných infrastruktur za letošní rok. Nezávislá mezinárodní komise hodnotila celkem 58 velkých výzkumných infrastruktur za pomoci metodik vypracovaných ministerstvem spolu s Radou pro VVI. Návrh na jejich schválení k poskytování účelové podpory MŠMT bude projednáván v souvislosti s návrhem rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2019 a střednědobého rozpočtového výhledu na léta 2020 a 2021.

Při hodnocení velkých výzkumných infrastruktur a jejích nových návrhů byla posuzována především tato kritéria: expertíza (znalosti a technologie poskytované velkou výzkumnou infrastrukturou její uživatelské komunitě na principu otevřeného přístupu k jejím kapacitám), management řízení (organizační struktura řízení a zabezpečení lidských zdrojů pro provoz velké výzkumné infrastruktury), význam a přínos pro rozvoj věcně příslušného vědeckého odvětví (způsob, kterým velká výzkumná infrastruktura adresuje potřeby svých uživatelů z výzkumné komunity a průmyslového sektoru a přispívá k rozvoji vědního odvětví, ve kterém je provozována), spolupráce v rámci Evropského výzkumného prostoru a mimo něj (spolupráce velké výzkumné infrastruktury s výzkumnými infrastrukturami, výzkumnými organizacemi a průmyslovým partnery v ČR a v zahraničí v rámci Evropy i mimo ni), politika otevřeného přístupu (organizace otevřeného přístupu ke kapacitám, které velká výzkumná infrastruktura nabízí svým uživatelům), využití kapacit (analýza uživatelské komunity velké výzkumné infrastruktury v ČR a v zahraničí a míra/intenzita využití jejích kapacit), vědecké výsledky (kvalita a kvantita výsledků výzkumu, vývoje a inovací dosažených uživateli velké výzkumné infrastruktury za využití jejích kapacit včetně přínosu k rozvoji nových technologií), strategický rozvoj (budoucí plánovaný rozvoj velké výzkumné infrastruktury v krátkodobém a dlouhodobém horizontu, včetně strategie proveditelnosti zahrnující analýzu rizik a způsob jejich adresování), rozpočet (provozní a investiční náklady velké výzkumné infrastruktury ve výhledu následujících 5 let – do roku 2022), progres za uplynulé období (stěžejní „milníky“ dosažené velkou výzkumnou infrastrukturou v období od provedení posledního hodnocení roku 2014 a reflexe doporučení předložených mezinárodní hodnotící komisí), komunikační a marketingová strategie (komunikace velké výzkumné infrastruktury s širokou odbornou a laickou veřejností, včetně rozvoje popularizačních aktivit).

Velké výzkumné infrastruktury jsou zařízeními s vysokou znalostní a technologickou náročností. Jsou provozovány na principu otevřeného přístupu k jejich kapacitám. Jsou provozovány výzkumnými organizacemi a určeny především pro využití všemi jejich potenciálními uživateli z řad dalších výzkumných organizací či inovujících podniků. Jejich výjimečná znalostní a technologická úroveň umožňuje uživatelům výzkumných infrastruktur dosahovat zcela průlomových poznatků v oblastech základního a aplikovaného výzkumu a přicházet s pokročilými technologiemi s vysokým potenciálem pro uplatnění v inovativních produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou.

Hodnocení je dostupné ZDE.

 

Zdroj: MŠMT