EUA oslovuje EU a národní vlády ohledně otevřené vědy a otevřeného přístupu

Snaha urychlit zavedení otevřeného přístupu k výzkumným výstupům

Rada Evropské asociace univerzit (EUA) vydala koncem října politické stanovisko k otevřené vědě. V dokumentu jsou obsaženy hlavní informace, jež chtějí univerzity tlumočit evropským institucím a vládám jednotlivých států ve snaze napomoci rychlejšímu rozvoji otevřeného systému předávání vědeckých znalostí, který by měl v budoucnosti poskytovat snadný a dostupný přístup k vědomostem ze všech oborů. EUA hodlá univerzity v této snaze podporovat, ale potřebuje také silnou podporu národních vlád i evropských institucí.

Hlavním vzkazem směrem k unijním institucím byla

 1. Potřeba začlenění otevřené vědy do všech součástí příštího rámcového programu, to znamená:
 • Vytvořit a přijmout opatření na podporu více konkurenceschopného prostředí na trhu vědeckých publikací s hlavním cílem maximalizovat efektivitu trhu
 • Posilovat politiku, která by po vědcích vyžadovala ukládat výstupy práce ve fungujících databázích a úložištích
 • Zařídit, aby náklady na dobrou praxi ve spravování výzkumných údajů (tj. zajistit, aby údaje byly nalezitelné, dostupné, interoperabilní a znovupoužitelné) byly v projektech příštího rámcového programu, a navíc umožnit, aby náklady mohly být hrazeny i po původní době trvání projektu
 • Kde je to vhodné, podporovat zapojení občanů do projektů a podporovat zapojení veřejnosti

      2. Podpora vytvoření nových evropských infrastruktur, například evropského cloudu otevřené vědy (EOSC) a případně i celoevropské platformy pro publikování, zajištění přístupnosti pro všechny zainteresované subjekty, zejména pak univerzity a výzkumné pracovníky, a umožnění vytvoření nových digitálních otevřených časopisů s peer review mechanismy

      3. Podpora probíhajícího rozvoje existujících infrastruktur podporování otevřené vědy, např. OpenAIRE

      4. Podpora rozvoje a implementace nových přístupů k hodnocení výzkumu – pomocí pilotních programů, dialogu se členskými státy a dalšími subjekty

      5. Vypracovat koherentní legislativní balíček na úrovni EU, který by zajistil zákonný přístup, používání a znovuvyužívání výzkumných dat i publikací, včetně vytěžování textů a dat

      6. Zajistit snadný a přímý přístup ke znovuvyužití výstupů včetně publikací a údajů, což vyžaduje podporu rozvoje nástrojů a infrastruktury pro vytěžování textů a údajů

      7. Nabídnout podrobný politický rámec pro rozvoj a praxi otevřené vědy včetně rámců pro rozvoj dovedností, pobídek, odměn a občanské vědy.

 

Hlavní body výzvy pro národní vlády:

 1. Začlenit otevřenou vědu do všech projektů financovaných z národních zdrojů podobným způsobem, jako je doporučováno u institucí EU
 2. Zajistit kompatibilitu národních politik a pravidel s unijními tam, kde je to možné
 3. Zohlednit a podpořit zelenou a zlatou cestu nebo další vyhovující způsoby, aby byl otevřený přístup možný již od data zveřejnění, v závislosti na situaci v každé zemi, instituci, oboru
 4. Pobízet vědce k přijímání otevřené praxe včetně vytváření pobídek pro publikování a šíření vysoce kvalitních článků formou otevřeného přístupu a sdílení údajů z výzkumu
 5. Začlenit praxi otevřené vědy jako součást pre-a postevaluační fáze výzkumných projektů
 6. Spolu s národními poskytovateli financí na výzkum poskytovat další podporu přechodu k otevřenému přístupu přispěním k dodatečným nákladům vynaloženým institucemi a vědci v souvislosti s otevřeným přístupem k publikacím a infrastrukturám
 7. Poskytovat politickou podporu otevřenému přístupu k výzkumným publikacím a údajům a prosazovat zásadu, podle níž by údaje měly být co nejvíce otevřené a uzavřené tak jak, je nezbytně nutné (např. vytvořením národních cílů pro otevřený přístup
 8. Zaujmout proaktivní roli v přijímání národní legislativy podporující otevřený přístup k výstupům výzkumu (publikacím a údajům) v souladu s evropskými směrnicemi, zároveň dodržovat autorská práva a férové užívání a znovuvyužívání údajů.

 

Rada EUA se zaměřila především na zdůraznění významu otevřeného přístupu k výzkumným publikacím a údajům a významu vytváření odpovídajících rámcových podmínek pro znovuvyužití výsledků vycházejících z veřejně financovaného výzkumu. Zprávou určenou evropským institucím a jednotlivým vládám se týkají budování kapacit, infrastruktury dovedností, zapojení výzkumných pracovníků s otevřeným přístupem, přístupů k posuzování výzkumu a vývoji legislativy, který může mít dopady na výzkumnou činnost v dalších letech.

Stanovisko vypracovala skupina EUA na vysoké úrovni a Skupina odborníků pro vědu 2.0/otevřenou vědu. Vychází z doporučení, která EUA poskytla svým členům ohledně otevřeného přístupu k výzkumným publikacím a o správě a získávání výzkumných dat. Podle předsedy skupiny 2.0 Jean-Pierra Financea má stanovisko pomoci urychlit implementaci otevřeného přístupu k výzkumným výstupům. Otevřený přístup a otevřená věda je zásadní pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského výzkumu a inovací. Podle prezidenta EUA Rolfa Tarracha považují evropské univerzity otevřenou vědu za krok dopředu v řešení globálních problémů, jakými jsou i cíle udržitelného rozvoje. V této souvislosti je podstatný multidisciplinární výzkum, který může vést k efektivnímu řešení.

Stanovisko odráží dobrou úroveň povědomí evropských univerzit o otevřené vědě. Do EUA spadá osm set univerzit a přes třicet národních konferencí rektorů.

Celé stanovisko najdete ZDE.