Jednodušší výstavba obnovitelných zdrojů energie v ČR

Vláda České republiky schválila klíčové usnesení, které se zavazuje zjednodušit proces výstavby obnovitelných zdrojů energie 

Toto rozhodnutí je v souladu se závazky vyplývajícími z legislativního rámce Evropské unie, zejména z balíčku "Fit for 55" a Směrnice o podpoře energie z obnovitelných zdrojů (RED 3).

RED 3, která vstoupila v platnost na podzim roku 2023 a má být transponována do národního práva nejpozději do května 2025, stanovuje povinnost členských států EU zjednodušit povolovací procesy a výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE). Toto opatření je zároveň v souladu se snahou Česka posílit energetickou bezpečnost a snížit závislost na dovozech fosilních paliv z Ruska a dalších zemí.

Jedním z klíčových prvků nového usnesení je zavedení tzv. akceleračních zón, což jsou přesně vymezená území, kde bude proces povolování výstavby OZE urychlen. V rámci těchto zón by měl proces povolování trvat maximálně 12 měsíců, což je značné zkrácení oproti běžným postupům. Specifické podmínky pro jednotlivé typy OZE budou definovány vymezením konkrétních akceleračních zón. Například zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární parky nebo větrné farmy, budou moci procházet zjednodušeným procesem povolování.

Nicméně, usnesení vlády neposkytuje jasné směry ohledně zařízení na biomasu a vodní elektrárny, které by mohly být vyloučeny z akceleračních zón. Tyto otázky budou pravděpodobně předmětem dalších diskusí a rozhodnutí.

Tento krok vlády České republiky je důležitým krokem směrem k udržitelnější energetice a splnění klimatických cílů EU. 

Zdroj ZDE.