Opatření na podporu biotechnologií a biovýroby v EU

Komise navrhla řadu cílených opatření na podporu biotechnologií a biovýroby v EU

Pokrok ve vědách o živé přírodě podpořený digitalizací a umělou inteligencí (AI) činí z biotechnologie a biovýroby jednu z nejslibnějších technologických oblastí tohoto století. EU mohou pomoci modernizovat zemědělství, lesnictví, energetiku, potravinářství a krmivářství a průmysl. Kromě toho mohou tyto technologie přispět ke konkurenceschopnější a odolnější EU, která svým občanům poskytuje lepší zdravotní péči a úspěšně prochází zelenými a digitálními přechody.

Odvětví biotechnologie a biovýroby v EU stojí před několika výzvami: přenos výzkumu a technologií na trh, složitost regulace, přístup k financím, dovednosti, překážky hodnotového řetězce, duševní vlastnictví, přijetí veřejností a hospodářská bezpečnost.

Komise předkládá soubor opatření:

  • Posílit výzkum a podpořit inovace: S cílem pomoci identifikovat hybné síly a překážky inovací a zavádění technologií zahájila Komise studii, která má prozkoumat postavení EU ve srovnání s ostatními světovými lídry v oblasti vznikající výroby biotechnologií a jejich přenosu do odvětví biovýroby
  • Stimulace tržní poptávky: Aby bioprodukty uspěly na trhu, musí prokázat svůj nižší dopad na životní prostředí například ve srovnání s petrochemickými produkty. Komise přezkoumá posouzení výrobků na fosilní a biobázi, aby zajistila rovnocennost zpracování a začlenila metodiky pro ukládání uhlíku ve stavebních materiálech
  • Zjednodušení regulačních postupů: Komise posoudí, jak by bylo možné dále zefektivnit právní předpisy EU a jejich provádění, aby se omezila případná roztříštěnost, prozkoumalo se možné zjednodušení a zkrátila doba potřebná k uvedení biotechnologických inovací na trh, jakož i regulační překážky, které vznikají na vnitrostátní nebo jiné úrovni správy, jež brání účinnému jednotnému trhu
  • Podpora veřejných a soukromých investic: EU má širokou škálu finančních nástrojů na podporu biotechnologií a biovýroby
  • Posílení dovedností souvisejících s biotechnologiemi: Partnerství pro velké a regionální dovednosti mohou hrát významnou roli při poskytování příležitostí ke zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci v biotechnologiích a biovýrobě
  • Vypracování a aktualizace norem: Komise bude nadále podporovat vypracování a aktualizaci evropských norem pro biotechnologie a biovýrobu s cílem usnadnit přístup na trh a inovace
  • Podpora spolupráce a součinnosti: Komise bude podporovat zavádění technologií souvisejících s biotechnologickými procesy a biovýrobou v regionech EU 
  • Podpora zapojení a mezinárodní spolupráce: Komise prozkoumá možnost zahájení mezinárodních partnerství v oblasti biotechnologií a biovýroby s klíčovými mezinárodními partnery, jako jsou USA, Indie, Japonsko a Jižní Korea, s cílem spolupracovat na výzkumu a přenosu technologií a prozkoumat možnosti strategické spolupráce v otázkách regulace a přístupu na trh
  • Používání generativní umělé inteligence: Komise bude podporovat strukturované výměny se zúčastněnými stranami s cílem urychlit zavádění umělé inteligence v biotechnologiích a biovýrobě (v souvislosti s GenAI4EU)
  • Přezkum strategie pro biohospodářství: Komise přezkoumá strategii EU pro biohospodářství do konce roku 2025. Přezkum zohlední současné společenské, demografické a environmentální výzvy a posílí průmyslový rozměr biohospodářství a jeho vazby na biotechnologie a biovýrobu s cílem přispět k silnějšímu hospodářství EU

Zdroj ZDE.