Druhý strategický plán 2025-2027

Komise přijala druhý strategický plán pro Horizon Europe

Plán stanoví tři klíčové strategické směry pro financování výzkumu a inovací EU v posledních třech letech programu (2025-2027):

  • Zelený přechod
  • Digitální přechod
  • Odolnější, konkurenceschopnější, inkluzivnější a demokratičtější Evropa

Cílem těchto směrů je řešit klíčové globální výzvy, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, přechod k digitalizaci a stárnutí populace. Otevřená strategická autonomie a zajištění vedoucí úlohy Evropy při vývoji a zavádění kritických technologií jsou zastřešujícími zásadami, které platí ve všech třech klíčových strategických směrech. Strategický plán zvyšuje ambice programu Horizon Europe v oblasti biologické rozmanitosti a zavazuje se k cíli 10% celkového rozpočtu programu Horizon Europe na období 2025–2027 věnovaného tématům souvisejícím s biologickou rozmanitostí. Tento nový závazek doplňuje stávající cíle pro výdaje v oblasti klimatu a hlavní digitální činnosti.

Strategický plán určuje devět nových evropských spolufinancovaných a spoluprogramovaných partnerství: Brain Health, Forests and Forestry for a Sustainable Future, Innovative Materials for EU, Raw Materials for the Green and Digital Transition, Resilient Cultural Heritage, Social Transformations and Resilience, Solar Photovoltaics, Textiles of the Future a Virtual Worlds.

Jako novinku zavádí státnický plán zařízení New European Bauhaus (NEB). Plán se zabývá řadou specifických otázek, jako je rovnováha výzkumu a inovací a integrace společenských a humanitních věd. V prvním případě se strategický plán zavazuje poskytovat vyváženou podporu činnostem s řadou úrovní vyspělosti a technologické připravenosti, od výzkumu vytvářejícího znalosti a výzkumu v rané fázi přes inovace až po demonstrační a prvotní zaváděcí činnosti, například v modelových regionech či živých laboratořích. Zavazuje se rovněž k posílení výzkumných projektů založených na spolupráci s nízkou úrovní technologické připravenosti a vyspělosti v rámci pilíře II.

Klíčovou zásadou programu je účinné začlenění společenských a humanitních věd do všech klastrů, včetně všech misí a partnerství. To se projevuje označováním konkrétních témat a požadavkem na posouzení jejich společenského dopadu.

Zdroj ZDE.