Zákon o obnově přírody

Evropský parlament a Rada uzavřely prozatimní dohodu zákona o obnově přírody

Jakmile bude zákon přijat a uplatňován v členských státech EU, bude klíčovým příspěvkem k dosažení klimatické neutrality do roku 2050 a ke zvýšení připravenosti a odolnosti Evropy vůči dopadům změny klimatu. Zákon navrhuje systematickou a trvalou obnovu přírody na celém území EU. Jako celkový cíl, kterého má být dosaženo na úrovni EU, zavedou členské státy do roku 2030 obnovovací opatření alespoň ve 20 % rozlohy EU a 20 % jejích moří. 

Zákon pomůže EU a jejím členským státům splnit cíl obnovy, k němuž se zavázaly v rámci Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework na konferenci COP15 o biologické rozmanitosti v prosinci 2022.

Odlišné cíle obnovy se budou vztahovat na různé ekosystémy a členské státy rozhodnou o konkrétních opatřeních, která budou platit na jejich území. Za tímto účelem vypracují národní plány obnovy s potřebami a opatřeními přizpůsobenými místním souvislostem a harmonogramu jejich provádění. Tyto plány budou rozvíjet se zapojením místních komunit a občanské společnosti.

 Zdroj ZDE.