Strategie EU pro boj proti antisemitismu

Evropská komise předložila vůbec první strategii EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života

Vzhledem k tomu, že antisemitismus je znepokojivě na vzestupu, v Evropě i mimo ni, strategie stanoví řadu opatření formulovaných kolem tří pilířů: 1) předcházení všem formám antisemitismu a boj proti nim, 2) ochrana a podpora židovského života v EU a 3) vzdělávání, výzkum a vzpomínání na holocaust. Tato opatření budou posílena mezinárodním úsilím EU o vedení celosvětového boje proti antisemitismu. Pokud jde o vzdělávání, výzkum a připomínky holokaustu, patří mezi klíčová opatření strategie, jako jsou podpora vytvoření sítě míst, „kde došlo k holocaustu“ ve spolupráci s místními komunitami; podpora vzdělávání a výzkumu v oblasti antisemitismu, holocaustu a židovského života; podpora vytvoření evropského výzkumného centra pro soudobý antisemitismus a židovský život a kulturu; vytvoření sítě mladých evropských velvyslanců na podporu připomínání holocaustu; či boj proti popírání holocaustu, zkreslování a zlehčování, a to i na internetu. Nová strategie bude prováděna v období 2021-2030. Komise vyzývá Evropský parlament a Radu, aby podpořily provádění strategie, a v letech 2024 a 2029 zveřejní komplexní prováděcí zprávy. Komise uvedla, že členské státy se již zavázaly předcházet všem formám antisemitismu a bojovat proti nim prostřednictvím nových národních strategií nebo opatření v rámci stávajících národních strategií či akčních plánů pro předcházení rasismu, xenofobii, radikalizaci a násilnému extremismu. Národní strategie by měly být přijaty do konce roku 2022 a do konce roku 2023 projdou posouzením Komise.

Zdroj: ZDE a ZDE.