Analýza OECD o organizaci výzkumné politiky v členských zemích a soubor policy papers

Analýza a srovnání systémů řízení politiky výzkumu zemí OECD

Nový dokument OECD jako první systematicky mapuje řízení veřejně podporovaného výzkumu ve všech pětatřiceti členských zemích OECD v období let 2005-2017. Ve zprávě autoři popisují uspořádání institucí, které je určující pro to, jak se různé orgány (ministerstva, rady a úřady) a vysoké školy, soukromé výzkumné instituce a další soukromé subjekty zapojují do práce na návrzích a do implementace politik souvisejících s veřejně financovaným výzkumem na vysokých školách a soukromých výzkumných institucích.

Co se týče stanovování priorit, přidělování prostředků a hodnocení, podle zjištění obsažených v této analýze jsou ministerstva a agentury zemí OECD odpovědné za stanovení klíčových politických priorit pro vysokoškolské instituce a výzkumné instituce financované ze soukromých zdrojů. Národní agentury mají hlavní slovo při přidělování projektových zdrojů celkem v 31 (tedy v 89%) z 35 sledovaných zemí. Způsob financování se liší - zatímco ve 12 z 31 zemí OECD, kde agentury poskytují financování založené na projektech, existuje jedna agentura, ve zbývajících 19 zemích funguje více agentur. Agentury zaměřené na hodnocení a monitorování výkonnosti vysokoškolských institucí a soukromých výzkumných instituci jsou stále důležitější. Zvýšil se také význam  smluv o výkonu a nástrojů financování založených na výkonnosti.

Na téma mechanismů koordinace politik se v dokumentu uvádí, že jednotlivé rady pro výzkum a inovace ve členských zemích OECD mají různé mandáty  - poskytují politické poradenství, rozvíjejí národní strategické priority, vyhodnocují reformy politik. Ve většině sledovaných zemí jsou zavedeny strategie nebo plány v oblasti vědy, techniky a inovací (STI). Národní strategie STI často zahrnují měřitelné cíle.

Systematické srovnání systémů řízení veřejné výzkumné politiky vzniklo díky nové databázi politických ukazatelů, která vznikala během tříletého procesu zahrnujícího vývoj ontologie řízení veřejné výzkumné politiky a sběr dat spolu s validací prováděnou národními úřady. Údaje zahrnují různé instituce a mechanismy politických kroků  ve vztahu ke vzdělávacím a veřejným výzkumným institucím členských zemí OECD. Z údajů také vyplývá nárůst čerpání prostředků na projekty, využívání smluv o výkonu a hodnocení výkonu pro vysoké školy a soukromé výzkumné instituce, kdy oba zmíněné typy jsou v mnoha zemích autonomní ve vztazích k průmyslu a přidělenému rozpočtu, ale méně často co se týče platů. Poslední reformy posílily účast externích subjektů v řízení těchto institucí. Databáze je veřejně dostupná ZDE.

Ředitelství OECD pro vědu, technologie a inovace dále vydalo soubor „policy papers“. Ředitelství se věnuje politickému poradenství založenému na důkazech o přínosu vědy, techniky a průmyslu k blahobytu a hospodářskému růstu. Dokumenty pokrývají širokou škálu témat - průmysl a globalizaci, inovace a podnikání, výzkum, vývoj a nově vznikající technologie.

Zprávy jsou ke stažení. Jedná se o dvacet materiálů čítajících v průměru 50-60 stran:

How is research policy across the OECD organised?

The evaluation of the Italian “Start-up Act”

State enterprises in the steel sector

Moving between jobs

Co-ordination and support of international research data networks

Open research agenda setting

Digital platforms for facilitating access to research infrastructures

Strengthening the effectiveness and sustainability of international research infrastructures

Business models for sustainable research data repositories

Neurotechnology and society

What role for social sciences in innovation?

Investing in innovation and skills

Marine biotechnology

The Microbiome, diet and health

The future of global value chains

Determinants of digital technology use by companies

The great divergence(s)

Making policy evaluation work

The links between global value chains and global innovation networks

Use of Behavioural Insights in Consumer Policy