Omezení plastových odpadů a zpomalení Alzheimerovy choroby: Budoucí výzkumné mise získávají konkrétní podobu

Brusel upřesňuje témata a strukturu výzkumných misí

Na půdě Evropské komise proběhl v dubnu interní brainstorming týkající se výběru výzkumných misí, jejich řízení a financování. Mise, jejichž realizace je plánována na období let 2021-2027, by mohly odčerpat až 30% celkového rozpočtu na vědu a výzkum. Návrh zní tak, že by byly řízeny radami či panely složenými z odborníků, zástupců EK a známých osobností, jež by pomáhaly zvyšovat zájem veřejnosti o vědu a výzkum. Ze setkání vzešly podrobné návrhy struktury dvou možných misí – jedna se týká plastového odpadu a druhá Alzheimerovy choroby. Mise nejsou navrhovány v podobě samostatných projektů, ale spíše jak portfolio akcí zahrnujících granty, ceny, opatření a finanční nástroje, jež by dohromady směřovaly k pozitivním výsledkům.

V případě plastů by cílem mělo být snížit do roku 2027 objem plastů zahlcujících oceány o 90%. Odborný panel by se skládal z tvůrců politiky, manažerů z oblasti nakládání s odpady a odpadními vodami, výrobců obalových materiálů, ale i firem činných v cestovním ruchu a potravinářství a zástupců nevládních organizací. Ceny a soutěže vyhlašované v rámci misí by se mohly týkat například vytvoření ostrova bez odpadů, města bez odpadu a mikroplastů, které neleží u mořského pobřeží, nebo průlomového technického objevu, jež by zabránil nárůstu dalšího mikroodpadu v mořích. Ceny by se také mohly obecně zaměřit na prevenci zahlcování moří dalšími odpady. Volba právě na plasty zaměřené mise je dost pravděpodobná i vzhledem k současnému většímu politickému důrazu na potřebu vyřešit problém plastových odpadů. Dalším tématem, které má velkou šanci na realizaci, je demence, u níž byl stanoven cíl zpomalit nástup Alzheimerovy choroby během deseti let.

Výzkum by mohl cílit na oblasti včetně digitálních přístupů, které by pacientům a pečovatelům pomohly předcházet ztrátě paměti a zmírňovat ji. Podle jednoho z návrhů by evropské regionální fondy mohly pomoci s podporou klinické zkušební sítě všech členských států, která by urychlila vývoj nových druhů léčby. V poradním panelu by vedle celebrit mohl být zástupci pacientů, pečovatelů, poskytovatelů finance a představitelé organizací jako je Alzheimer Europe, Aliance pro mrtvici (Stroke Alliance for Europe), Evropské fórum pacientů a Evropská federace asociací zdravotních sester.

Výběr misí a rozpočet

Podle únorové zprávy poradkyně komisaře pro vědu a výzkum Mazzucatové musí mít mise jasně stanoveno, co bude jejich výsledkem. Avšak cesta k němu nemusí znamenat jen jeden postup či technologii. Mise také vyžadují jasný časový rámec, dostatečně dlouhý, aby umožnil výzkum, a s jasně stanoveným datem pro výstupy. A především, na konci mise je nutné konstatovat, zda byla splněna či ne.

V příštím rámcovém programu nebude pro mise vyčleněna zvláštní rozpočtová linie. Prostředky budou proudit z odpovídajících tematických oblastí obsažených v novém pilíři s názvem Globální výzvy. Ve zvláštním nezveřejněném dokumentu EK je specifikováno pět takových témat: zdraví, odolnost a bezpečnost, digitalizace a průmysl, klima, energetika a doprava, potraviny a přírodní zdroje.

Konečný výběr misí musí následovat až po dlouhých, několikaletých konzultacích. Na podzim 2018 proběhne sondování mezi členy EP a členskými státy, koncem roku bude následovat návrh plánu misí a začátkem příštího roku bude plán projednáván za účasti členských států. Začátkem roku 2020 budou vypracovány návrhy pracovních programů a v létě téhož roku bude první pracovní program přijat.

Návrh počítá s tím, že příští rámcový program s názvem Horizon Europe bude zahájen několika misemi, jejichž podíl by se měl zvýšit tak, aby na ně šlo dvacet až třicet procent rozpočtu na vědu a výzkum.

Návrh rozpočtu na období 2021-2027, který předložila Evropská komise 2. května, počítá pro vědu a výzkum se stovkou miliard eur. Rozhodnutí padne počátkem června. Legislativní návrh nejspíše neupřesní počet misí, které budou zahájeny. O přesném rozdělení prostředků pro výzkumné mise se rozhodne během plánování pravidelného dvouletého pracovního programu.