Profily členských zemí z hlediska systému daňových pobídek pro výzkum a vývoj

OECD zveřejnila zprávy o systémech daňových pobídek v 31 státech

Na stránkách OECD byly v dubnu zveřejněny profily zemí s údaji o daňových pobídkách pro výzkum a vývoj za rok 2017. Publikování 31 profilů států následuje po březnovém workshopu na téma hlavních trendů a nedostatků v měření daňových pobídek pro VaV, jehož se zúčastnili daňoví experti, politici, odborníci na statistiku a analýzu dat. V zemích OECD a partnerských ekonomikách existují rozdílné systémy daňových pobídek pro VaV. Zprávy za jednotlivé státy poskytují přehled o dlouhodobém vývoji a nejnovějších trendech v oblasti daňových pobídek pro výzkum a vývoj a zahrnují vlastnosti návrhu a náklady vyplývající z daňových předpisů.

Úloha výzkumu a vývoje jako hlavního motoru inovací a ekonomického růstu se stále více dostává do centra politické agendy Bruselu. V této souvislosti jsou daňové pobídky významným nástrojem podpory obchodu ve VaV v řadě zemí EU, OECD a dalších. Značný počet členů EU svou politiku výzkumu a vývoje přizpůsobil směrem k většímu využívání nepřímé podpory, zejména daňových pobídek ve výzkumu a vývoji.

Daňové úlevy ve VaV v České republice

Podle zprávy pro Českou republiku jsou v ČR daně na VaV snižovány prostřednictvím smíšeného systému daňového zvýhodnění – přírůstkového (inkrementálního) a objemového. V případě nedostatečné daňové povinnosti lze odpočet převést na další tři roky. Základní částka, nad kterou se výdaje na VaV kvalifikují jako přírůstkový daňový odpočet, je definována jako oprávněné výdaje na VaV za předchozí rok. Pro oprávněné výdaje na VaV a na snížení daní neplatí žádný horní limit.

 

Hlavní charakteristika daňových pobídek na výzkum a vývoj v ČR (r. 2017)

                                                                         Daňové úlevy pro VaV

Druh nástroje:                            Hybridní systém (na základě objemu či přírůstku)

Způsobilé výdaje:                                  běžné, odpisy movitého majetku

Celková míra:                                          objem – 100%, přírůstek (10%)

Refundace                                                                       ne

Možnost převodu (počet let)                                         3

Práh (limit)     základní částka       oprávněné výdaje na VaV za předchozí rok

Strop     výdaje na VaV nebo daňové úlevy                 ne

Zdroj: OECD, Ukazatele daňových pobídek, duben 2018

 

Nejnovější vývoj a trendy

V roce 2017 dosahovala marginální sazba daně z dotací pro ziskové i ztrátové malé a střední podniky v ČR odhadem 0,21 (0,15), což je více či rovno mediánu OECD, který činí 0,19 (0,15). U velkých firem tato sazba dosahuje 0,21 (0,15), zatímco medián OECD je 0,11 (0,10). Od zavedení daňové podpory pro výzkum a vývoj v roce 2005 se v ČR implicitní mezní daňové sazby dotací ve VaV snížily, i když v posledních letech byl zaznamenán mírný vzestup. Zatímco v roce 2005 byla sazba daňového příspěvku u ziskových i ztrátových MSP a velkých firem 0,30 (0,21), v roce 2010 to bylo 0, (0,15). Tento pokles je připisován zejména postupnému snižování daně z příjmů právnických osob mezi uvedenými roky, což má přímý dopad na hodnotu daňových odpočtů. V roce 2014 byl pozorován mírný nárůst sazeb daňových příspěvků, když byly daňové úlevy pro VaV rozšířeny tak, aby zahrnovaly i přírůstkové komponenty a týkaly se i odpisů strojů a zařízení jako způsobilých nákladů.

Veřejná podpora soukromého VaV

Za účelem stimulace výzkumu a vývoje v soukromém sektoru přijímají vlády různá opatření a nástroje. Kromě přímé podpory ve formě grantů a nákupu služeb v loňském roce poskytlo firmám finanční pobídky 30 z 35 zemí OECD. ČR se v tomto ohledu umístila na 19. místě, kdy přímé státní financování soukromého sektoru ve VaV pro tuto oblast dosáhlo 0,13% HDP (údaje z r. 2015) a přiblížila se tak mediánu OECD. V období let 2006-2015 byla státní podpora víceméně konstantní a snížila se o něco v roce 2013, zatímco medián OECD se zvýšil o 0,02 procentní body. V roce 2015 činily daňové pobídky 39% vládní podpory soukromého výzkumu a vývoje.

Trendy ve státní podpoře firem ve VaV

V posledním desetiletí směřoval vývoj k zavádění povinných nástrojů jako jsou daňové pobídky pro výzkum a vývoj. Situace se však liší v různých zemích a různých obdobích. Údaje OECD týkající se ČR ukazují, že od zavedení daňového zvýhodnění v roce 2005 se jeho význam zvýšil v absolutní i relativní hodnotě. Měřeno procentem HDP se daňová podpora výzkumu a vývoje v tomto období zvýšila z 0,03 na 0,05%. Přímá podpora soukromého VaV se v letech 2005 až 2011 zvýšila, avšak poté začala klesat a v roce 2015 tvořila 0,08% HDP. Podíl daňových pobídek pro VaV v rámci celkové státní podpory se v letech 2005-2015 téměř zdvojnásobil – z 20% v r. 2005 na 39% o deset let později.

 

Zdroj: OECD