CESAER: Je třeba zhodnotit a ocenit působení univerzit

Síť univerzit zveřejnila návrhy navazující na loňskou Lamyho zprávu

Univerzitní síť CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research), která sdružuje 52 vysokých škol zaměřených na vědu a technologie, vydala koncem března stanovisko s návrhy, jak posuzovat a prostřednictvím evropských finančních programů odměňovat “obnovené” přední evropské university působící ve vědě a technologiích. Stanovisko je odpovědí na loňskou Lamyho zprávu, která zmiňovala nutnost překonat inovační deficit a podle níž evropské vysoké školy naléhavě vyžadují obnovu. Je také zapotřebí jasná definice evropských univerzit, aby došlo k ocenění role výzkumu a vysokého školství, jež aktivně podporují a provozují otevřenou vědu, inovace a otevřenost vůči světu. Podle Lamyho zprávy by EU mohla vysokým školám poskytnout doplňkovou finanční podporu některých jejich nákladů.

Zpráva zmiňuje potřebu posilovat konkurenceschopnost EU přispíváním k plnění cílů trvale udržitelného rozvoje. CESAER a univerzity působící ve vědě a technologiích uvádějí, že je třeba rozšířit evropskou konkurenceschopnost co se týče vytváření nových pracovních míst, napomáhání ekonomickému růstu a trvale udržitelnému rozvoji. Řešení globálních problémů vyžaduje schopnost produkovat výstupy s vědeckými, společenskými a ekonomickými dopady, těžit z vytváření otevřené znalostní společnosti a přispívat k cílům trvale udržitelného rozvoje OSN.

 

Dimenze posouzení evropských univerzit

Podle CESAER mají být vysoké školy posouzeny na unijní úrovni podle následujících dimenzí:

Excelentní a průlomová věda a technologie

  • Univerzity poskytují vzdělání v excelentních a průlomových technologiích a vědě příští generaci vědců, vynálezců a inovátorů a přivádějí vědce a studenty z celého světa. Posunují hranice, využívají příležitostí, podporují otevřenou vědu, vzdělávání a inovace a poskytují dovednosti potřebné pro společnosti řízené daty.

Absolventi technologických oborů, strojírenství a matematiky a inovativní myšlení

  • Řešení budoucích nesouladů v dovednostech a podpora excelence ve vývoji dovedností, podpora podnikání, tvořivosti a inovativního myšlení.

Nové způsoby učení a výuky

  • Univerzity uplatňují nové způsoby výuky a pružnější přístupy k formám studia včetně vzdělávání založeném na řešení konkrétních problémů, online učení a výukových metodách, průřezových a přenosných dovednostech jako je odpovědný výzkum a inovace (RRI), udržitelnost a mezinárodní dovednosti.

Spolupráce se zainteresovanými subjekty

  • Poskytováním základní vědy a technologií a jejich prospěšností tyto vysoké školy přispívají k disruptivním a společenským inovacím, úzce spolupracují s akademickými a dalšími subjekty (výzkumné a technologické organizace, obchod a průmysl, veřejné služby, nevládní organizace a občané) a hrají rozhodující roli v prostředí otevřených inovací.

Vedoucí postavení v regionech, státech i na širší úrovni

  • Takovéto university zaujímají prokazatelně vedoucí postavení ve svém regionu, zemi i mezinárodně a přispívají k exportu a regionálnímu rozvoji. Jsou tedy ve vztahu ke světu otevřené.

Vědecký, sociální, ekonomický a širší společenský dopad a prospěch

  • Vysoké školy musí mít schopnost přinášet významné vědecké, sociální, ekonomické a širší společenské dopady a přispívat k vytváření otevřené znalostní společnosti. Musí být významným přispěvatelem k trvalé udržitelnosti v celosvětovém měřítku.

Hodnoty

  • Uplatňují a brání hodnoty jako je výzkumná integrita, akademické svobody a autonomie institucí a obecné hodnoty (udržitelnost, prosperita, respekt k vládě práva a lidským právům, demokracie, svobodný oběh znalostí). Mají svou inkluzivní strategii, strategie pro genderovou rovnost, přístup ke studiu a udržitelný rozvoj.

 

Potřeba zvláštního finančního programu a finančních nástrojů

Je zapotřebí podporovat vypracování hodnocení evropských univerzit, jež by umožnilo další stanovení kritérií a jejich proveditelnosti. Jak uvádí i Lamyho zpráva, vydaná loni v létě, měl by existovat zvláštní finanční program na podporu nových a inovativních myšlenek, s nimiž již vysoké školy nyní přicházejí a jsou ochotny je sdílet s dalšími vysokými školami. To se konkrétně týká úlohy, kterou univerzity hrají v inovačním prostředí a myšlení při podporování otevřené vědy a inovací. Síť CESAER nabízí své odborné kapacity k dalšímu hodnocení evropských vysokých škol a odpovídajících finančních nástrojů.