Doplňkové granty ERC Proof of Concept pomáhají převádět výsledky výzkumu do výroby

Nezávislá studie potvrzuje pozitivní dopady Proof of Concept grantů ERC

Podle v březnu vydané nezávislé studie Proof of Concept granty Evropské rady pro výzkum (ERC) pomáhají vědcům zakládat firmy, podávat patentové přihlášky a přivádět rizikový kapitál. Studii s názvem An Empirical Assessment of the ERC Proof-of-Concept Programme vypracovali dva autoři z univerzit v Georgetownu a Boloni.

Grégoire Courtine se zabývá výzkumem léčby nemocí či úrazů míchy. Učí ochrnuté potkany znovu chodit pomocí kombinace léků, elektrostimulace a robotiky. Cílem je, aby se stejný postup mohl uplatnit u takto postižených lidí. Ale peníze z grantu ERC, díky nimž mohl Courtine se svým švýcarským týmem v EPFL (École Polytechnique Féderale de Lausanne) zkoumat základy paralýzy, začaly docházet. Vědec proto zažádal o doplňkový grant Proof of Concept (PoC), aby mohl své objevy převést na produkt, jež by měl zásadní společenský i komerční dopad. Doplňkový grant jeho týmu umožnil vyvinout a vyzkoušet prototyp nového zařízení a také prozkoumat trh a najít průmyslového partnera, jímž je firma Motek Medical. Výsledkem bylo spoluzaložení startupu GTX Medical, jemuž se podařilo získat od sponzorů rizikový kapitál ve výši 37 mil. eur.

Jde o jeden z příkladů přibližně osmi set projektů vedených výzkumnými pracovníky, kteří využili finance z grantu Proof of Concept fungujícího od roku 2011. Rozpočet programu dosahuje 150 tisíc eur, což je jen zlomek celkového rozpočtu ERC, který pro léta 2014-2020 dosahuje 13 mld. eur. Program byl navržen k tomu, aby pomohl vědcům převádět výsledky základního výzkumu na produkty či služby, jež naleznou využití na trhu.

Zjištění vůbec prvního nezávislého posouzení doplňkových grantů jsou taková, že tato iniciativa se zakládá na rozumné koncepci a v praxi je efektivní. V hodnocení publikovaném 21. března experti uvádějí, že výsledkem jsou nově založené firmy, přihlášky patentů a nové investice získané na uvedení produktů na trh. Autoři srovnali výkon vědců, kteří obdrželi doplňkový grant, s kontrolní skupinou, rovněž podporovanou Evropskou radou pro výzkum, která však uváděla své výsledky na trh bez grantu Proof of Concept. Ve dvaceti procentech případů vedla výzkum v rámci doplňkové podpory ke vzniku nové společnosti, zatímco u kontrolní skupiny tomu tak bylo pouze v 6 % případů. U více než 42 % projektů byla podána alespoň jedna patentová přihláška oproti 17 % z kontrolní skupiny. Výzkum podpořený z PoC grantů také spíše vedl k uzavření dohody o udělení licence na technologická práva.

Souhrn zjištění nezávislého hodnocení:

  • 42% projektů vedlo k podání patentové přihlášky
  • 17% projektů vyústilo v uzavření licenční technologické dohody
  • u 25% projektů byla uzavřena dohoda o výzkumu a vývoji s externími partnery
  • ve 20% případů byla založena firma
  • 68% příjemců se díky získaným zkušenostem cítilo schopnější uvést myšlenku na trh

Vedle měřitelných výstupů jako počet patentů založených startupů a spin-off firem ERC dodává, že program doplňkových grantů pomáhá příjemcům hledat způsoby komercializace výsledků své práce.

Prezident ERC Jean-Pierre Bourguignon zprávu uvítal a označil ji de facto za razítko schvalující schéma Proof of Concept. Vyzval také k vypracování doporučení k jeho dalšímu zdokonalení. Dodal, že vědecká rada ERC je přesvědčena o tom, že hraniční výzkum zdola nahoru pokládá základy průmyslu budoucnosti, a program Proof of Concept může pomoci k tomu, aby se dopady výzkumu dostavily rychleji díky tomu, že funguje jako most překlenující mezeru mezi výzkumem a trhem.

O Proof of Concept granty se uchází zhruba pětina těch, kdo již mají finanční podporu ERC, ale uspěje jich jen polovina. Počet žádostí se přitom značně zvyšuje – ze 140 přihlášek na počátku programu na 500 v loňském roce. To ERC přimělo k promýšlení cest, jak schéma rozšířit a jak získat další finanční zdroje. Rada ERC na hodnotící zprávu reagovala podrobnou odpovědí, podle níž zváží vytvoření finančního zdroje pro druhé kolo grantů PoC tak, aby mohli příjemci pokračovat ve výzkumu. Dalším návrhem také je, aby podpoření vědci hledali další finanční podporu v soukromém sektoru nebo v národních programech podpory vědy a výzkumu. Zjednodušením by také bylo, kdyby příjemci mohli obdržet další prostředky, aniž by o ně museli znovu žádat. Uvažuje se také o větším zaměření na investory, školení podnikatelů a podpoře ze strany sítě mentorů.

Vědecká rada ERC rovněž přislíbila hlubší spolupráci s dalšími unijními zdroji financí jako je Evropský nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument), Fast Track for Innovation, Evropská investiční banka a loni zřízená Evropská rada pro inovace (EIC), která je nyní v pilotním provozu.