Plán na zavedení změn v publikování vědeckých prací

Odcházející vedoucí ředitelství pro výzkum a inovace Smits chce prosazovat změny ve vydávání vědeckých prací

Robert-Jan Smits, který po osmi letech v rámci větších personálních změn v několika ředitelstvích EK opouští post vedoucího ředitelství EK pro výzkum a inovace, bude nyní působit jako senior poradce v think-tanku EK s názvem Evropské centrum politické strategie (EPSC), kde se zaměří na otevřenou vědu. Jeho cílem bude do roku 2020 zdarma zpřístupnit všechny práce publikované v rámci evropského veřejně financovaného výzkumu. Chce toho dosáhnout ve spolupráci s členskými státy a poskytovateli financí pro výzkum. Veřejné a bezplatné zpřístupnění veřejně financovaných vědeckých prací a údajů do roku 2020 si jako svůj cíl stanovila nizozemská vláda již v roce 2016 a vlády členských států tento bod schválily.

Akademické instituce vynakládají milionové částky za přístup k vědeckým publikacím, přičemž v posledních letech poplatky za přístup prudce vzrostly, což výrazně zatížilo rozpočty knihoven. To vedlo k tomu, že v Německu začalo přes 150 knihoven, vysokých škol a výzkumných organizací společně naléhat na vydavatele a požadovat změnu. Řada z nich již nechce obnovovat předplatné u vydavatelství Elsevier, největšího vydavatele vědeckých prací na světě. Nejedná se jen otevřený přístup k publikacím, ale i o možnost publikovat. Přestože již existují časopisy uplatňující otevřený přístup (např. ty sdružené v Public Library od Science), řada vědců sní o tom, aby jejich článek vyšel v impaktových časopisech jako Nature nebo Lancet.

Smitsovým úkolem bude připravit do léta plán s konkrétními kroky k odstranění poplatků za přístup do vědeckých časopisů. Do konce roku má dodat politická doporučení. Shodou okolností posledním jeho krokem v končící funkci bylo varování koordinátorů projektů H2020 a připomínka finančního postihu v případě, že publikované výstupy z podpořeného výzkumu nebudou splňovat požadavek otevřeného přístupu, který nyní činí 67%, ale podle Smitse by to mělo být celých 100%. Připomněl, že Nadace Billa a Melindy Gatesových podmiňuje udělení grantů právě otevřeným přístupem. Shromažďované údaje by měly být uloženy na evropských, nikoli mimoevropských serverech, aby se zamezilo možnosti, že tamní vlády přístup k nim omezí.

Smitsův nástupce, Jean-Eric Paquet, po něm převezme rozpracovaný plán 9. rámcového programu, který je dle Smitse z asi 80% hotov. Byly určeny priority a nástroje, zbývá dohoda o rozpočtu a rozdělení prostředků. Očekává se značné navýšení výdajů na výzkum ze současných 77 mld. Eur pro současný sedmiletý rámcový program až na 120 mld. pro ten příští. V této souvislosti spoléhá Smits na vyjednávací schopnosti komisaře pro rozpočet Günthera Oettingera. Jak upřesnil, 9. rámcový program bude na Horizon v mnohém navazovat. Novinkou bude právě zřízená Evropská rada pro inovace (EIC) a inovace zaměřené na výzkumné mise. Více peněz půjde na šíření excelence, tedy na posilování Evropského výzkumného prostoru.