EUA a iniciativa iRECS

Evropská univerzitní asociace (EUA) se připojila k projektu „Zlepšení vědecké etiky v oblasti výzkumu – Expertise and Competencies to Ensure Reliability and Trust in Science“ (iRECS)

Cílem této iniciativy, financované z programu Horizon Europe, je zlepšit kvalitu postupů etického přezkumu prostřednictvím vyškolení odborníků na etiku ve výzkumu, a zajistit tak spolehlivost etických přezkumů pro výzkum zahrnující inovativní technologie. Projekt oficiálně odstartoval během setkání v Bonnu ve dnech 27. až 28. října, na němž se sešli všichni partneři a zástupci Evropské komise. Iniciativa iRECS bude během tří let rozvíjet svou činnost na deseti evropských a dvou mimoevropských univerzitách, třech evropských sítích výzkumných institucí a odborníků na etiku ve výzkumu, jedné vládní výzkumné organizaci a jedné výzkumné a technologické MSP. Během tohoto období se projekt bude zabývat hlavními výzvami, které představují inovativní technologie pro proces etického přezkumu v Evropě i celosvětově, bude vyvíjet a šířit návrhy na přizpůsobení procesu etického přezkumu a vytvoří vzdělávání, odbornou přípravu a osvětu v oblasti etiky a etického přezkumu výzkumu. Tyto projektové činnosti přispějí k uspokojení současných a předpokládaných budoucích potřeb a oslovení evropských a mezinárodních odborníků a výzkumných pracovníků v oblasti etiky s dlouhodobou vizí provádění a zakotvení udržitelného vzdělávání, odborné přípravy a informovanosti na evropské a celosvětové úrovni. EUA bude přispívat k iRECS tím, že bude podporovat vypracování doporučení pro řešení etických problémů, přispívat k provádění vzdělávacích činností pro odborníky na etiku ve výzkumu a šířit mezi svými členy pilotní výsledky. Asociace se navíc bude aktivně podílet na rozvoji iRECS komunity, která zaručí udržitelnost a pokračování výsledků projektu.Program iRECS dále posílí podporu etiky a integrity ze strany EUA jako základní součásti akademického výzkumu, jak je uvedeno v dokumentu Universities without walls: A vision for 2030. Dalšími posledními událostmi, které staví etiku a integritu výzkumu do centra současných činností asociace, jsou dohoda o reformě hodnocení výzkumu a vize EUA-CDE o budoucnosti doktorského vzdělávání.

Zdroj: ZDE.