GENDERACTIONplus: Nový projekt Horizont Europe

GENDERACTIONplus je nový projekt programu Horizon Europe na podporu rovnosti žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru

Ve dnech 8. – 10. června 2022 byl zahájen projekt GENDERACTIONplus, který pořádal Sociologický ústav Akademie věd ČR v Praze. Konsorcium sestávající z 26 organizací působících ve 21 evropských zemích se v souladu s novým programem politiky Evropského výzkumného prostoru (EVP) zaměří na pět tematických oblastí, včetně genderového násilí na akademické půdě a inkluzivity a mezioborovosti s dalšími kategoriemi rozmanitosti a možných důvodů diskriminace, jako je etnicita, zdravotní postižení nebo LGBTQI+. Obecným cílem GENDERACTIONplus je přispět k prosazování rovnosti žen a mužů v Evropském výzkumném prostoru budováním kapacit, výměnou a koordinací politik, jakož i poskytováním strategického politického poradenství. Prostřednictvím těchto činností projekt přispěje k podpoře koordinace a integrace politiky GE do nového EVP. Pro organizaci této práce budou vytvořena dvě společenství odborníků, z nichž jedno bude složeno ze zástupců vnitrostátních orgánů a druhé ze zástupců organizací pro financování výzkumu. Pět tematických oblastí tvoří:

1) intersectionalita a inkluzivita;

2) genderové násilí v akademické sféře;

3) genderový rozměr v oblasti výzkumu a inovací;

4) sledování opatření v oblasti rovnosti žen a mužů na úrovni členských států v novém EVP, včetně rozvoje monitorovacího mechanismu a ukazatelů;

5) rozvoj systému pro sledování a hodnocení provádění a dopadu plánů rovnosti žen a mužů jako hlavního nástroje na podporu inkluzivních institucionálních změny v novém EVP.

Projekt GENDERACTIONplus navazuje na projekt Horizont 2020 GENDERACTION realizovaný v letech 2017–2021, práci Stálé pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů ve výzkumu a inovacích (SWG GRI) a práci Společenství praktických postupů FORGEN vyvinuté v rámci projektu ACT realizovaného v letech 2018–2021.

Zdroj: ZDE.