Photonics21 vytyčuje strategii rozvoje evropské fotoniky do roku 2030

Fotonika v EU: milion nových míst do 12 let

Okamžitá diagnostika nemocí, omezení silničních nehod a vytvoření milionu nových pracovních míst – to jsou příklady přínosů fotoniky do roku 2030 podle nové vize představené v dokumentu společnosti Photonics21s názvem Europe´s Age of Light - How photonics will power growth and innovation, který vytyčuje novou strategii pro budoucnost evropské fotoniky. Uvádí také, čeho lze dosáhnout, pokud EU tuto technologii udrží coby klíčovou prioritu i v 9. rámcovém programu pro vědu a výzkum. Dokument vznikl na základě konzultací s odbornou komunitou zahrnující přes sedmnáct set firem a výzkumných organizací.

Dokument ukazuje, jak je fotonika nebo jiné světelné technologie důležité pro vývoj beznehodových aut bez řidiče, pokročilých lékařských technologií umožňujících například okamžitou diagnostiku nemocí. Transformace průmyslové výroby směrem k fotonice může do roku 2030 vytvořit milion nových pracovních míst. Foton udělá pro 21. století to, co učinil elektron ve století dvacátém. V této technologické revoluci může světlo pomoci řešit největší problémy světa. Lehké částice neboli fotony nahrazují elektrony v nejdůležitějších technologiích. Inovace pomáhají zdokonalovat lékařskou péči, pěstování potravin, úspory energie a snižování znečištění, šíření konektivity, transformaci výroby a dopravy.

 

Přínosy fotoniky do roku 2030

Vedoucí postavení Evropy na poli fotoniky přinese do roku 2030 řadu změn a novinek. Dokument uvádí jejich souhrn:

Doprava – do roku 2030 bude doprava multimodální a automatizovaná, propojená a elektrifikovaná. Fotonika poskytuje pro dopravu důležité komponenty, systémy a výrobní nástroje pro všechny aspekty propojené dopravy od řízení a monitorování až po fotonické informační technologie a telekomunikace.

Zdraví – v roce 2030 bude zdravotní péče rychlá, přesná a nákladově efektivní. Pokročilá diagnostika, všudypřítomné monitorování a inovativní zdravotní aplikace budou schopny detekovat včas signály těla, příznaky nemocí a nemoci samotné. Léčba bude cílená, neinvazivní a stále účinnější. Bude snižovat úmrtnost na rakovinu, mrtvici a další nejčastější nemoci. Díky nové “teranostice” bude možné zahájit diagnostiku a léčbu okamžitě. S těmito a dalšími inovacemi bude stárnoucí evropská populace déle zdráva.

Pracovní místa – evropské továrny budou v roce 2030 rychlé, ekologické a flexibilní. Fotonické technologie jako lasery, sensory a trojrozměrné displeje budou pro průmyslovou výrobu a pracovní prostředí znamenat revoluci. Výroba bude inovativnější, nákladově konkurenceschopnější a účinně využívající zdroje. Plně digitální hodnotový řetězec od dodavatele po zákazníka dá vzniknout novým formám spolupráce a zakázek, služeb a obchodních modelů – ty všechny posílí evropskou průmyslovou základnu a vytvoří kolem milionu pracovních míst.

Potraviny – v roce 2030 budou existovat technologie, které nasytí svět, potlačí nemoci způsobené potravinami, přitom omezí ekologickou stopu zemědělské výroby, rybolovu a chovu ryb. Fotonika poskytne bezpečné, výživné a cenově dostupné potraviny a vytvoří udržitelný hodnotový řetězec od zemědělské produkce až ke spotřebiteli. Užíváním přesnějších senzorů a měřících přístrojů dokážou zemědělci, výrobci potravin i zákazníci monitorovat a certifikovat bezpečnost, kvalitu, obsah i původ potravin.

K dalším přínosům má patřit rozvinuté oběhové hospodářství, desetiprocentní zvýšení produktivity, nulové prostoje v terabitové ekonomice a postavení fotoniky jako vlajkové vědy pro inovace.

 

Evropský fotonický trh

Dokument také pojednává o možnosti zvýšit podíl Evropy na trhu. Globální fotonický trh je připraven dosáhnout do roku 2020 615 mld. eur. Nyní je Evropa druhým největším dodavatelem fotoniky na světě hned po Číně, podíl EU na tomto trhu tvoří 15,5%. Čínský výzkum a vývoj se zaměřuje na fotovoltaiku, displeje, osvětlení a další komodity, zatímco o Evropě lze říci, že je celosvětovým centrem inovací ve fotonice. A zůstane-li jím i nadále a dokáže kapitalizovat rychle expandující globální trhy, je do roku 2030 reálné ztrojnásobení výroby na 200 mld. eur. Evropa je přitom na dobré cestě toho dosáhnout – dokument zmiňuje desetiprocentní vynakládání tržeb na výzkum a vývoj, vazby fotonických klastrů s univerzitami, výzkumnými zařízeními a orgány veřejné správy a napříč obory, odvětvími a státy.

Aby daných cílů bylo dosaženo, bude kromě současného proaktivního přístupu, zapotřebí přijmout soubor zvláštních opatření v rámci nové strategie vedoucího postavení ve fotonice. Koordinovaná strategie musí zahrnovat všechny veřejné a soukromé zainteresované subjekty. Musí jít o opatření jako koordinovaný veřejně-soukromý plán, který by určoval soubor dovedností a vzdělávaní pro odborníky ve fotonice. Využití světla by mělo být vlajkovou vědou škol, univerzit a celého vzdělávacího systému. Podstatné je rozšířit příležitosti pro podnikání ve fotonice. Musí být zlepšena dostupnost rizikových financí tím, že bude založen celoevropský fond pro podporu fotonických startupů, růstu a překlenovacího kapitálu.

Photonics21 je evropská technologická platforma sdružující přes dva a půl tisíce členů zastupující subjekty z celého hodnotového řetězce. Cílem platformy je, aby v různých oblastech jako IT, osvětlení, průmyslová výroba, přírodní vědy, bezpečnost, a vzdělávání Evropa dosáhla vedoucího postavení ve vývoji fotonických technologií. Její činností je koordinace fotonického výzkumu a inovací a spolupráce s programem Horizon 2020. Vstup do „fotonového století“ podle Photonics21 vyžaduje společnou evropskou iniciativu, která zajistí, aby průmysl obstál oproti silné konkurenci USA a Asie. To se týká jak výroby čipů a světel, tak i zdravotnictví a přírodních věd, kosmického a obranného výzkumu, dopravy a výroby automobilů – tyto všechny jsou založeny na ovládnutí světla. K dosažení vedoucího postavení Evropy ve fotonice je zapotřebí:

  • Vytvořit výzkumné prostředí schopné podporovat vize a výzkum a vývoj fotonických komponent, systémů a jejich využití v řadě oblastí
  • Vytvořit strategické vazby především mezi malými a středními podniky zaměřenými na fotoniku a hlavními odvětvími, která tento obor využívají, aby sdílely dlouhodobou vizi a mobilizovaly zdroje
  • Podporovat spolupráci a odstranit stávající rozdrobenost panující v národním a evropském výzkumu.

Dokument firmy Photonics21 slouží jako jeden z podkladů pro přípravu 9. rámcového programu. Již loni v listopadu byl představen členům Evropského parlamentu a zástupcům Evropské komise. 13. června se v Ženevě uskuteční workshop Photonics 4 the European Industry of the Future, pořádaný švýcarskou Národní tematickou sítí (TNT) pro fotoniku.