Cloud pro otevřenou vědu návrh cestovní mapy

EOSC sjednotí fragmentované systémy údajů z výzkumu

Evropská komise v březnu přijala implementační cestovní mapu Evropského cloudu pro otevřenou vědu (EOSC). Návrh cestovní mapy je výsledkem konzultací následujících po zveřejnění iniciativy v dubnu 2016 a dláždí cestu pro správní strukturu, která začne fungovat koncem letošního roku. Cloud vzniká z iniciativy Evropské komise a má umožnit 1,7 milionu vědeckých pracovníků přístup k vědeckým údajům a jejich analýzu.

Plán předpokládá, že bude existovat celoevropská federace stávajících i budoucích infrastruktur výzkumných údajů, v níž by prostřednictvím společného jádra byly financovány jak veřejné, tak i komerční zdroje. Na základě konzultací podává cestovní mapa přehled o šesti liniích činnosti směřujících k realizaci cloudu: o architektuře, údajích, službách, přístupu a prostředí, pravidlech a správě či řízení. Plán má být schválen Evropskou radou pro konkurenceschopnost v květnu. Ještě letos by mohl být vytvořen správní rámec a do konce roku 2019 by mohlo být hotovo i společné jádro.

Podle pracovního materiálu cestovní mapa sestavená za pomoci Rady ministrů, EP a různých zainteresovaných skupin volá po vytvoření struktury spojující existující i nově plánovaná úložiště dat tak, aby mohla fungovat jako jedna souvislá evropská infrastruktura výzkumných údajů. Sdružovací proces bude uskutečňován postupně na dobrovolné bázi v závislosti na tom, nakolik budou subjekty ochotny sladit své zdroje a kapacity s pravidly účasti v EOSC. Uživatelé budou navíc muset dodržovat tzv. FAIR zásady, tj. umožnit, aby údaje byly nalezitelné, přístupné, interoperabilní a znovupoužitelné.

Návrh cestovní mapy nechává značný prostor pro manévrování co se týče konečné podoby cloudu. Například pravidla účasti mohou být na různé účastníky uplatňována různým způsobem v závislosti na jejich vyspělosti a na tom, zda se jedná o poskytovatele či uživatele údajů, vědce nebo inovátory či zda působí v EU nebo mimo ni.

Pět hlavních druhů služeb

Cestovní mapa má zatím nejasné obrysy, ale přesto pomůže vyjasnit koncepci cloudu, prvně navrženou v dubnu 2016. EOSC bude vědcům nabízet pět hlavních druhů služeb v různých oborech a napříč hranicemi národních států. Jde o následující služby:

  1. Identifikace a autentizace pro zpřístupnění zdrojů EOSC
  2. Chráněné a personalizované pracovní prostředí
  3. Odpovídající informace o službě včetně statusu EOSC, seznam společných datových infrastruktur, politické informace, popis rámce pro zajištění souladu odpovídajících směrnic
  4. Katalogy souborů dat a vytěžování údajů, analytické a zpracovávací služby, které uživatelům umožňují najít, analyzovat a znovu použít údaje z výzkumu vložené jinými vědci
  5. Služby zajišťující, že údaje dodrží zásady FAIR, dlouhodobé uchovávání údajů

Podle návrhu by většina uvedených služeb byla poskytována zdarma. Poplatek by byl požadován za znovupoužití a analýzu “velkých dat". Návrh se nezabývá dlouhodobým obchodním modelem, ale spíše řeší otázku, kdo zaplatí spuštění a fungování cloudu. Náklady na první etapu jsou jen o něco vyšší než zdroje, které již byly vyčleněny členskými státy a Evropskou komisí na správu výzkumných údajů, jako například částka 300 milionů eur z Horizonu na léta 2018-2020. Přidají-li se tyto prostředky k financím z přechozího pracovního programu, bude počáteční rozpočet EOSC činit přibližně 600 milionů eur. Vzhledem k nedostatku informací o základních číslech se referát nepokouší o odhad dodatečných prostředků vynaložených členskými státy, uvádí pouze, že se budou značně lišit podle současného stavu datových infrastruktur a jejich plánovaných aktualizací.

Pro druhou etapu fungování cloudu od roku 2020 navrhují autoři jeho financování z 9. rámcového programu pro vědu a výzkum, případně i z národních zdrojů s tím, že členské státy mohou na podporu vybraných datových infrastruktur využívat strukturální a investiční fondy (ESIF). Pro využití pokročilých služeb EOSC by mohly být zavedeny výzkumné granty a voucherové programy. Panují obavy, že cloud by mohl narušit stávající výzkumné prostředí v Evropě. Ale cestovní mapa uvádí, že obchodní modely a finanční proudy existujících datových infrastruktur by neměly být nijak zasaženy vývojem a provozem EOSC, budou-li kompatibilní se zásadami jeho fungování. Za účelem zajištění toho, aby byla v řízení provozu EOSC zastoupena jak financující strana, tak uživatelé, dokument navrhuje třívrstvý správní rámec EOCS, skládající se z výkonné rady, dozorčí rady zastupující členské státy, a Evropskou komisi, a fórum zainteresovaných subjektů.

Cílem je vytvoření celoevropské federace infrastruktur výzkumných údajů, jež by znamenala posun od současného fragmentovaného systému k situaci, kdy existuje možnost nalezitelných, snadno sdílených a znovuvyužitelných informací.