Vznikne fond na podporu oběhové bioekonomiky

Vznikne nová investiční platforma EU, která nabídne lepší přístup k financím pro oběhovou bioekonomiku

Evropská komise spolu s Evropskou investiční bankou (EIB) plánují vytvořit nový finanční nástroj, jež by pomohl financovat bioekonomiku. Nový fond vznikne koncem letošního roku. K dispozici bude 100 milionů eur ze současného programu Horizon 2020. Fond však bude generovat také nové finanční prostředky. Podporovat bude především, ne však výlučně, inovativní projekty zaměřené na oběhovou bioekonomiku, kam spadají například snahy o využití či recyklaci pozemků, vodní biomasy k výrobě nových materiálů, látek a postupů na přírodní bázi. Platformu pro investice do oběhové bioekonomiky, jak zní formální název, bude řídit nezávislý správce, který vzejde z otevřené výzvy. Z fondu může mít prospěch řada oblastí jako například průmyslová odvětví využívající biologické materiály, potravinářství, zemědělství, lesní hospodářství nebo vodní zdroje. Iniciativa může podpořit širší unijní podporu oběhové ekonomiky a přispět ke změně, která spolu s klimatickými změnami, nízkými cenami komodit a změnami spotřebitelských nálad může přinést miliony pracovních míst a nahradit průmyslovou výrobu založenou na ropě.

Biekonomika zahrnuje výrobu obnovitelných přírodních zdrojů a proměnu těchto zdrojů či odpadů z nich na produkty s přidanou hodnotou – potraviny, krmivo, různé přírodní výrobky (tj. výrobky na přírodní bázi bez materiálů obsahujících geologické či fosilní stopy) a bioenergetiku. Doposud je bioekonomika nedostatečně využívaným ekonomickým zdrojem, může však být i lékem na klimatické změny. Může snížit závislost na fosilních palivech a omezit znečištění způsobené plasty. Při součtu všech sektorů napojených na bioekonomiku vychází roční obrat odhadem kolem 2,2 bilionu eur. Sektor by mohl zaměstnat asi 9% pracovních sil v EU. Motorem nové ekonomiky se stává udržitelnost, kdy jsou zachovávány zdroje a naopak omezovány odpady. Stále se však jedná o riskantní podnikání, které proto k udržení investic zde v Evropě vyžaduje granty, půjčky a záruky.

Více prostředků také umožní firmám zaměřeným na bioekonomiku, aby se dále rozvíjely a rostly zde v Evropě bez toho, že je koupí zámořské společnosti. Zatím zde existuje riziko, že surovin a know-how se chopí cizí firmy. I proto je zapotřebí dlouhodobá finanční podpora sektoru bioekonomiky.

Impulsem k založení fondu byla studie EIB z června 2017, podle jejíchž zjištění je stále obtížné získat prostředky na demonstrační projekty a projekty vstupující do průmyslové fáze, ačkoli v EU jsou na bioekonomické projekty k dispozici veřejné finance, zejména ve formě grantů. Nový investiční nástroj v podobě fondu pro oběhovou bioekonomiku přichází v době, kdy se bio-based trhy nachází na křižovatce. Ještě před několika lety se na bioekonomiku nevynakládaly téměř žádné prostředky, v současné době se investice zvýšily natolik, že vznikají nové fondy. Prostředí se mění i díky technologickým změnám, ale plnému využití potenciálu bioekonomiky brání váhavost investorů, nízké ceny ropy a také regulační, technologická a tržní rizika.

V Bruselu proběhla letos 6. března konference, kde se úředníci seznámili s tržním pohledem na to, jak by tento finanční nástroj pomohl přimět soukromé investory k financování bioekonomiky. Nová publikace Searching for Green Alchemy Report blíže pojednává o bioekonomice a uvádí hlavní návrhy, jak postupovat, aby fond uspěl:

-       Jasně investorům vysvětlit, o co fond usiluje a v jakých oblastech

-       Fond by měl oceňovat nejinovativnější projekty, které se nyní nacházejí v prekomerční fázi

-       Fond by měl být otevřen co nejširší škále investorů – firmám i bohatým jednotlivcům

-       Nejvíce investorů by nejspíše přitáhl mechanismus, kdy první investiční ztráty pokryjí prostředky z EU

-       Fond by měl nabízet lepší časové plány pro rozhodování o investicích, než jaké se v současnosti nabízejí firmám hledajícím finanční prostředky

-       EU by měla činnost fondu doplňovat tím, že by pokračovala ve sběru a zveřejňování údajů o finančních mezerách v bioekonomice.

Plán je součástí snahy EU o udržitelnou ekonomiku efektivně využívající zdroje. Cílem je inovativnější a nízkoemisní hospodářství, které je v souladu s udržitelným zemědělstvím a rybářstvím, bezpečnými potravinami, šetrným využíváním obnovitelných přírodních zdrojů pro průmysl, a zároveň zajištění biologické rozmanitosti a ochrany životního prostředí. EK vypracovala bioekonomickou strategii a akční plán, zaměřený na tři hlavní aspekty:

  • Vývoj nových technologií a postupů pro bioekonomiku
  • Vytváření trhů a konkurenceschopného prostředí v sektorech spjatých s bioekonomikou
  • Snaha o těsnější spolupráci politiků a dalších zainteresovaných subjektů

EK se také snaží zajistit soudržný přístup k bioekonomice prostřednictvím různých programů a nástrojů jako je společná zemědělská a rybářská politika, program Horizon 2020, evropské ekologické iniciativy, iniciativa „modrého růstu“ (v mořském sektoru) nebo Evropské inovační partnerství pro udržitelné zemědělství.